Nowelizacja ustaw podatkowych obniżająca stawkę CIT dla małych firm zmienia zasadę ustalania miejsca źródła przychodów. Jeśli ten przepis ostanie się w uchwalonym kształcie, to korzystne rozstrzygnięcia uzyskane przez niektóre polskie firmy w sądzie nie będą już miały znaczenia. Senatorowie mogą to jeszcze zmienić – pisze doradca podatkowy Katarzyna Knapik.

22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, którą na początku sierpnia ma się zająć Senat. Przede wszystkim obniża ona stawkę CIT do 15 proc. dla małych podatników, ale nie tylko. Wprowadza także istotną zmianę (zarówno dla podatników CIT, jak i PIT) w zakresie ustalania miejsca źródła przychodów. Ustawodawca doprecyzował bowiem, kiedy Polska będzie źródłem przychodów w takich przypadkach, jak: prowadzenie działalności przez stały zakład, zbycie nieruchomości lub udziałów w spółce, której większość aktywów stanowią nieruchomości, obrót papierami wartościowymi oraz świadczenie niektórych usług.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy uważa się m.in. dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Ustawodawca doprecyzował jednocześnie, iż chodzi tu o dochody wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a więc dochody pasywne (odsetki i należności licencyjne) oraz dochody ze świadczenia wybranych usług (działalność widowiskowa, działalność transportowa, najem urządzeń technicznych oraz usługi o charakterze niematerialnym).

Źródło: http://www.rp.pl/Opinie/308029975-Katarzyna-Knapik-o-CIT-dla-malych-firm-Zrodlo-przychodow--Senat-ma-szanse-naprawic-blad.html#ap-4