W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł zawierający komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 Senatex GmbH. W komentowanym wyroku, TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje przyznane podatnikowi już w momencie spełnienia przez niego tzw. materialnych przesłanek odliczenia, nawet jeżeli nie są spełnione niektóre wymogi formalne, np. podatnik nie posiada (jeszcze) faktury lub zawiera ona błędy (np. brak wymaganego przez przepisy numeru NIP). Trybunał uznał również, że korekta obowiązkowych danych faktury wywołuje skutek wsteczny. W rezultacie, wykonywane na podstawie korygowanej faktury prawo do odliczenia odnosi się do okresu, w którym faktura została pierwotnie wystawiona, a nie okresu, w którym faktura została skorygowana (korekta ma skutek ex tunc).

Analizowany wyrok potwierdza pozytywną dla podatników linię interpretacyjną prezentowaną przez polskie sądy i organy podatkowe. Jednocześnie, zdaniem autorów, prowadzi do konkluzji, iż obowiązujące obecnie przepisy w zakresie odliczenia VAT od WNT można uznać za kontrowersyjne i nieprzyjazne dla podatników. Proponowana zaś przez ministra finansów nowelizacja VAT, nad którą obecnie pracuje parlament, jest już natomiast wprost sprzeczna z prawem unijnym w zakresie czasowej utraty prawa do odliczenia w przypadku transakcji rozliczanych na zasadzie samonaliczenia.

 

Źródło: http://www.rp.pl/VAT/311289992-VAT-uchybienia-formalne-faktury-a-prawo-do-odliczenia---wyrok-TSUE.html