Nowa perspektywa przewiduje wsparcie dla  przedsiębiorców z trzech głównych źródeł – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. W ramach ww. programów przeznaczono prawie 16 mld euro na fundusze dla firm na inwestycje w B+R i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności. Firmy będą mogły również skorzystać z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (głównie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki m.in. na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP), Infrastruktura i Środowisko (projekty związane m.in. z efektywnością energetyczną oraz OZE), wybranych Programów Współpracy Transnarodowej (projekty realizowane wraz z zagranicznym partnerem).

 

Nowa perspektywa finansowa zakłada zmiany w sposobie dystrybuowania środków, z których najistotniejsze to:

  • Ukierunkowanie dofinansowanego projektu na rozwój innowacyjności i nowoczesnych technologii z preferencją dla projektów realizowanych wspólnie przez przedsiębiorstwa i naukowców.
  • Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych, tj. pożyczki i poręczenia dla firm, szczególnie w prostszych projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach programów regionalnych. Tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje bezzwrotne (np. w odniesieniu do projektów badawczo-wdrożeniowych).
  • Zmiany w poziomie dopuszczalnej pomocy dla przedsiębiorstw w poszczególnych regionach.

 

Komisja Europejska zatwierdziła już Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Co więcej, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W najbliższych miesiącach będą powstawały rozporządzenia szczegółowo regulujące zasady przyznawania wsparcia w ramach poszczególnych programów i działań. Pierwszych naborów wniosków należy spodziewać się na początku 2015 r.