1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i analogiczne ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane; jeżeli w danym roku podatkowym podatnik poniesie stratę lub wielkość jego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenie - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – będzie możliwe w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Jednocześnie, przepisy ustaw wprowadzają limity odliczenia w stosunku do poszczególnych rodzajów wydatków. Podmioty korzystające z odliczenia będą miały obowiązek wykazać w zeznaniu koszty podlegające odliczeniu.