Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach II tury Demonstratora (Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój). Konkurs przeznaczony jest dla firm z sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw.

 

Nabór prowadzony będzie od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

 

Na co: na realizację projektów obejmujących wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Prace te mogą obejmować opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów/procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania do momentu komercjalizacji (bez produkcji masowej i działalności handlowej).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

 • dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 5 mln PLN,
 • dla dużego przedsiębiorcy 20 mln PLN.

 

Intensywność wsparcia:

 • dla mikro i małego przedsiębiorcy 45% plus premia 15% za szerokie rozpowszechnienie wyników projektu,
 • dla średniego przedsiębiorcy 35% plus premia 15% za szerokie rozpowszechnienie wyników projektu,
 • dla dużego przedsiębiorcy 25% plus premia 15% za szerokie rozpowszechnienie wyników projektu.

 

Główne warunki udzielenia dofinansowania:

 • powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej (co najmniej w skali polskiego rynku); w procesie oceny będą brane pod uwagę nowe cechy, funkcjonalności odróżniające ten produkt/technologię od występujących na rynku produktów/technologii o podobnej funkcji podstawowej,
 • minimalny poziom gotowości technologicznej TRL jest na poziomie VI, a w projekcie przewidziane jest jego rozwinięcie do poziomu TRL IX,
 • brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu (wykazanie czystości patentowej),
 • komercjalizacja wyników prac B+R (wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy),
 • rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentna Specjalizację,
 • wykazanie efektu dyfuzji w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości, tj. współpraca z MSP, organizacją badawczą lub organizacją pozarządową w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym projektem (warunek dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw),
 • projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).