Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” POIR 2014-2020 Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Nabór będzie prowadzony od 7 grudnia  2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

 

Dla kogo: firmy z sektora MŚP.

 

Na co: projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców, w celu wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych 50 mln euro

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) – 6 mln zł

 

Forma dofinansowania:

- Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

- Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

 

Intensywność wsparcia – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze (wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne) – 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

- Przedmiotem projektu jest zakup nowej technologii i jej wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii. Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

- Wdrażana technologia ma określoną postać, tj. prawo własności przemysłowej, wyniki prac B+R, nieopatentowana wiedza techniczna.

- Nowość końcowego rezultatu projektu, tzn. planowany do wytworzenia w wyniku realizacji projektu towar, proces, usługa jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w RP.  

- Projekt jest realizowany na terytorium RP i zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).