Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP” dla działania 3.2 Innowacje w MŚP. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.

 

Termin naboru: od 16 listopada 2015 r. do 11 stycznia 2016 r.

 

Na co: Projekty mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (woj. śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Minimalna wartość dofinansowania – 100 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 mln PLN

Maksymalna wartość projektu – 10 mln PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

dla mikro i małych przedsiębiorstw - 45% kosztów kwalifikowalnych projektu,

dla średnich przedsiębiorstw - 35% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

- W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej w skali woj. śląskiego produkt/usługa lub proces (konieczność przedstawienia opinii o innowacyjności; poziom innowacyjności podlega ocenie – dodatkowe punkty za innowacyjność w skali kraju, świata).

- Projekt musi być zrealizowany na terenie woj. śląskiego w ciągu 2 kolejnych lat od chwili podpisania umowy o dofinansowanie.

- Projekt stanowi inwestycję początkową.

- W ramach realizacji projektu utworzone zostaną nowe miejsc pracy.

- Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał do realizacji projektu (zasoby ludzkie, zasoby techniczne, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć).

Projekt wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje.

 

Koszty kwalifikowane:

- koszty nabycia nowych środków trwałych pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;

- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartość i początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta;

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu,

- koszty szkoleń związanych z realizacją projektu – wydatki kwalifikowalne do 5% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

- koszty usług doradczych – wydatki kwalifikowalne do 5% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

- koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu – wydatki kwalifikowalne do 10 % wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).