Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Nabór będzie prowadzony od 23 listopada 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

-        dla małego bonu wynosi 50 tys. zł,

-        dla dużego bonu wynosi 100 tys. zł.

 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

-        usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych (działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej nie podlegają kwalifikowalności),

-        usług w zakresie wzornictwa,

-        usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wynosi 10% wydatków kwalifikowanych.

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

-         Projekt musi być realizowany na terenie woj. małopolskiego.

-         Projekt posłuży wdrożeniu innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), bądź innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w połączeniu z innowacją technologiczną.

-         Wykonawcą ww. usług może być wyłącznie: jednostka naukowa, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, instytucja otoczenia biznesu – ośrodek innowacji, przy czym niedopuszczalne jest podzlecanie usług.

-         W ramach projektu dopuszczalny jest zakup ww. wyłącznie od jednego wykonawcy.

-         Projekt jest zgodny z obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji.

-         Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy, a projekt musi się zakończyć do 31 grudnia 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).