Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej. Nabór będzie prowadzony od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 10 tys. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 1 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

  • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a założone do realizacji cele są uzasadnione i racjonalne.
  • Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
  • Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe.
  • Wsparcie może być udzielone na przeprowadzenie procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

 

 

Koszty kwalifikowane:

W zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej:

  • Koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
  • Koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych
  • z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (do wysokości max 30% kosztów kwalifikowanych projektu.
  • Koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (do wysokości max 10% kosztów kwalifikowanych projektu).

 

W zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej:

  • Koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).