Archiwum

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa w konsorcjum z jednostkami naukowymi. Nabór będzie prowadzony od 21 października do 19 listopada 2015 r. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych2 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt – 10 mln zł

 

Maksymalna intensywność wsparcia:

Na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% plus premia 10% z tytułu „skutecznej współpracy”,
 • średnie przedsiębiorstwa - 60% plus premia 15% z tytułu „skutecznej współpracy”,
 • przedsiębiorstwa innego niż MSP - 50% plus premia 15% z tytułu „skutecznej współpracy”.

Na prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% plus premia 15% z tytułu „skutecznej współpracy”,
 • średnie przedsiębiorstwa - 35% plus premia 15% z tytułu „skutecznej współpracy”,
 • przedsiębiorstwa innego niż MSP - 25% plus premia 15% z tytułu „skutecznej współpracy".

 

Główne warunki otrzymania dofinansowania:

 • Powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej (w skali światowej); w procesie oceny będą brane pod uwagę nowe cechy, funkcjonalności odróżniające ten produkt/technologię od rozwiązań występujących na światowym rynku.
 • Planowane rezultaty projektu będą miały cechy innowacji przełomowej, która wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku (innowacyjność przełomowa odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości).
 • Komercjalizacja wyników prac B+R (wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy). Dodatkowo punktowane jest wdrożenie wyników na terenie RP.
 • Posiadanie praw własności intelektualnej, które są niezbędne do realizacji projektu (konieczność uwiarygodnienia, że brak jest dostępnych i objętych ochroną rozwiązań/technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiłoby lub czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu).
 • Pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska (np. rezultat projektu – produkt/technologia energo i/lub materiałooszczędna).
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.
 • Udowodniono istnienie na zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej. Nabór będzie prowadzony od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 10 tys. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 1 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

 • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a założone do realizacji cele są uzasadnione i racjonalne.
 • Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
 • Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe.
 • Wsparcie może być udzielone na przeprowadzenie procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

 

 

Koszty kwalifikowane:

W zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej:

 • Koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
 • Koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych
 • z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (do wysokości max 30% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (do wysokości max 10% kosztów kwalifikowanych projektu).

 

W zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej:

 • Koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

 

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa. Nabór będzie prowadzony od 14 października do 30 listopada 2015 r. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

 • na badania przemysłowe: 50% plus premia 15% w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu;
 • na prace rozwojowe: 25% plus premia 15% w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych12 mln PLN.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

 • Powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej w skali światowej.
 • Komercjalizacja wyników prac B+R (wdrożenie wyników na terenie RP podlega dodatkowej punktacji).
 • Wystąpienie efektu dyfuzji, tj. planowanej współpracy z przedsiębiorstwem MŚP, organizacją badawczą lub pozarządową (w trakcie realizacji projektu lub okresie trwałości) w zakresie działalności B+R ściśle związanej z realizowanym projektem.
 • Posiadanie praw własności intelektualnej, które są niezbędne do realizacji projektu.
 • Pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska.
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Już od 1 września br. przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Takie możliwości zapewnia specjalny instrument Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tj. działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wsparcie jest przeznaczone przede wszystkim dla projektów bazujących na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie, know-how i inną niezbędną infrastrukturę, która ma służyć prowadzeniu prac B+R.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Ponadto, w ramach konkursu przewidziano możliwość częściowego finansowania prac rozwojowych prowadzonych przez wspierane centra B+R.

 

Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia są m.in.:

 • opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować przy wykorzystaniu sfinansowanej infrastruktury,
 • zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub potencjał   infrastrukturalny,
 • poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 września do 30 października 2015 r.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

31 sierpnia br. rusza nabór dotyczący wsparcia projektów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Konkurs 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój przeznaczony jest dla firm z sektora MŚP, które przeprowadziły samodzielnie prace B+R lub zleciły ich wykonanie zewnętrznemu podmiotowi. Objęty wdrożeniem produkt/usługa powinien charakteryzować się innowacyjnością, co najmniej w skali polskiego rynku, oraz dużym potencjałem rynkowym.

 

Nabór prowadzony będzie od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

 

Wysokość kosztów i dofinansowania:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.
 • maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR.
 • maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN.

 

Intensywność wsparcia na wydatki inwestycyjne jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.

 

Główne kategorie wydatków kwalifikowanych:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości,
 • wydatki na eksperymentalne prace rozwojowe niezbędne do wdrożenia (w tym usługi doradcze i równorzędne, świadczone przez doradców zewnętrznych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu).

 

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 12 626 73 10).

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonało aktualizacji harmonogramu konkursów na 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem w bieżącym roku planowane jest uruchomienie długo oczekiwanych przez przedsiębiorców konkursów m.in. na projekty badawczo-rozwojowe (tzw. „Szybka ścieżka”) dla dużych przedsiębiorstw (analogiczny konkurs do ogłoszonego w kwietniu br. dla MŚP), inwestycje MŚP dotyczące wdrożenia wyników prac B+R do produkcji oraz tworzenie lub rozbudowę centrów B+R. Szczegółowe informacje o naborach i ich terminach dostępne są pod adresem:

http://www.poir.gov.pl/media/4648/harmonogram_konkursow_POIR_wersja2_21052015.pdf.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

W kolejnych latach, tj. 2016 – 2020, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego m.in. na następujące projekty:

 

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa):

 

 • Projekty badawczo-rozwojowe dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

 

Warunki wsparcia:

  • innowacyjność rozwiązań,
  • wdrożenie wyników prac B+R w okresie trwałości projektu,
  • projekty zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.

 

Minimalna kwota wsparcia: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN.

 

 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa - inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług, tj.:
  • inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 10 mln PLN),
  • inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 25 mln PLN).

 

Inwestycje dla MŚP:

 

 • Wdrożenie B+R - wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R (opracowanych we własnym zakresie lub nabytych przez przedsiębiorstwo).

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

  • 10 mln PLN dla firm działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce,
  • 25 mln PLN dla firm działających na rynku dłużej niż 24 m-ce.

 

 • OZE – wsparcie na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (wyłącznie dla firm działających na rynku dłużej niż 24 m-ce).

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN.

 

 • Eko-przedsiębiorstwa - projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody, czy zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego, tj.:
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego - wsparcie wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym.

 

Zatrudnienie:

 

 • Program przekwalifikowania pracowników - wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla.

 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN.

 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), w wyniku czego opublikowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2015 r.

 

W ramach RPO WM przedsiębiorcy będą mogli pozyskać w 2015 r. dofinansowanie na następujące działania:

 

 •        1.2.3 Bony na innowacje

Wsparcie działalności B+R służącej wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Pomoc udzielana w formie bonu na innowacje (mały bon do 50 tys. zł, duży bon do 100 tys. zł) może zostać przeznaczona w szczególności na zakup: usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, usług w zakresie wzornictwa, usług ochrony własności intelektualnej.

 

Planowany termin naboru: III kw. 2015r.

 

 •        8.2 Aktywizacja zawodowa

Wsparcie m.in. na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (osoby powyżej 30 r.ż. będące, długotrwale bezrobotne i/lub niepełnosprawne i/lub niskowykwalifikowane i/lub kobiety oraz osoby powyżej 50 r.ż.).

Pomoc, udzielana na kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, będzie mogła zostać przeznaczona m.in. na: staże, praktyki, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, subsydiowanie zatrudnienia, zatrudnienie wspomagane, itp.

 

Planowany termin naboru: IV kw. 2015r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursami prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w konkursie w ramach programu GO_GLOBAL.PL na wsparcie komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R, którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, by szybko ten produkt skomercjalizować na rynku globalnym (czyli wprowadzić go na rynki międzynarodowe). Wsparcie może zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

 

Konkurs adresowany jest do MSP działających w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.

 

Finansowanie realizacji projektu stanowi pomoc de minimis i wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 lipca 2015 r.   

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Mamy przyjemność poinformować, że Taxpoint w ramach współpracy z ELSĄ Kraków weźmie udział w Dniu z Podatkami, który odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim 21 maja br.
W związku z nowelizacją ordynacji podatkowej, nasz przedstawiciel omówi zalety i wady obecnych regulacji oraz proponowane zmiany. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.