Archiwum

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 27 kwietnia 2015 r. poparł stanowisko Taxpoint, że zapłata odstępnego przez spółkę, która odstępuje od najmu, zakupu gruntu lub umowy na usługi budowlane z powodu zaprzestania działalności w danej lokalizacji w reakcji na zmieniający się rynek, jest kosztem uzyskania przychodów. Sąd uznał, że wydatki poniesione w związku z opuszczeniem nierentownej lokalizacji i możliwością przeniesienia działalności w miejsce, gdzie jej prowadzenie będzie bardziej opłacalne, prowadzi do optymalizacji wydatków oraz maksymalizacji przychodów w dłuższym okresie. Takie  wydatki mają związek z uzyskaniem przychodów lub zabezpieczeniem ich źródeł, w związku z czym powinny być traktowane jako koszt uzyskania przychodu. To kolejna istotna sprawa, którą Taxpoint wygrał dla klienta w sporze sądowym z organami podatkowymi.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Nabór będzie prowadzony od 4 maja do 31 grudnia br.

 

W najbliższych dniach planowane jest również ogłoszenie konkursu dedykowanego zarówno MŚP jak i dużym przedsiębiorstwom (program DEMONSTRATOR). Konkurs ten przeznaczony będzie dla projektów B+R dotyczących prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami (produktami, technologiami). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 7 maja do 22 czerwca br.  

 

Ponadto, w drugim kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm na uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych wyrobów/usług. Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, tj. wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.  O wsparcie (dotację bezzwrotną) będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa planujące realizacją projektu na terenie woj. śląskiego (beneficjenci nie muszą mieć swojej siedziby na Śląsku).

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursami prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

Znaczne wsparcie z funduszy unijnych przewidziano na działania dotyczące zmniejszenia emisyjności gospodarki, tj.:

 • realizowane przez duże przedsiębiorstwa:

   • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
   • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
   • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
   • budowa i przebudowa instalacji OZE,
   • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła, odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.
 • realizowane przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP:

   • kompleksowa termomodernizacja budynków,
   • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (na użytek własny z możliwością sprzedaży nadwyżki do sieci, jak również na sprzedaż do sieci); projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym także w skojarzeniu (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji),
   • kompleksowy projekt obejmujący zarówno termomodernizacja budynków jak i inwestycję w OZE,
   • wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią) – wyłącznie jako element ww. projektów.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

 

W ramach nowych programów operacyjnych w perspektywie budżetowej UE 2014-2020 wspierane będzie finansowanie wdrożeń nowych, innowacyjnych rozwiązań/technologii opracowanych przez przedsiębiorców (w tym również w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich) i uruchomienie na ich podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Wspierane będą:

  • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu lub opracowanych w ramach własnej działalności B+R,
  • projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu technologii (mającej postać wyników prac B+R) wykorzystywanej już w działalności gospodarczej w przypadku, gdy elementem niezbędnym do wdrożenia jest przeprowadzenie w ramach przedsięwzięcia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach, związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa.

W ramach wsparcia finansowane będą wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

NABORY W RAMACH PO IR W 2015 r.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 r. W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie konkursów dotyczących prowadzenia prac B+R (przewidywany termin rozpoczęcia naborów to maj br.). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wstępnym planem konkursów dostępnym pod adresem:  http://www.poir.gov.pl/media/1643/harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

INFRASTRUKTURA B+R

 

Nowe programy operacyjne w perspektywie budżetowej UE 2014-2020 umożliwią inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz jednostek sektora nauki. Wsparciem objęte zostanie m.in. wyposażenie w aparaturę, sprzęt, technologie oraz inne niezbędne wyposażenie, które służy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, w tym również infrastruktura służąca badaniu jakości wytwarzanych przez Wnioskodawcę produktów, procesów lub usług – w zakresie dotyczącym:

   • laboratoriów oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
   • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

 W wybranych programach inwestycje w infrastrukturę badawcza będą mogły być uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

PRACE B+R

 

W ramach programów operacyjnych w perspektywie budżetowej UE 2014-2020 możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorców lub we współpracy z sektorem nauki. Finansowanie obejmie prowadzenie prac B+R począwszy od fazy badań przemysłowych do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wdrożenie wyników prac B+R (w postaci wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług) do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub ich sprzedaż w celu wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

 

Uruchomienie pierwszych konkursów badawczo-rozwojowych planowane jest na 2 kwartał br. W pierwszej kolejności udostępniony zostanie program B+R dla przedsiębiorców spełniających kryteria MŚP, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących prace B+R nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Analogiczny konkurs dla dużych przedsiębiorstw planowany jest na 4 kwartał br.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, o wydaniu w lutym kolejnego specjalnego numeru miesięcznika Prawo i Podatki. Został on przygotowany przez wspólników i pracowników naszej Spółki we współpracy z renomowaną Kancelarią Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci. Numer ten poświęcony został szerokiej problematyce związanej z zamknięciem roku. Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

ZIELONE ŚWIATŁO DLA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

 

Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała wszystkie programy operacyjne na lata 2014-2020, tj. sześć programów krajowych i szesnaście regionalnych. Aktualnie trwają prace dotyczące uszczegółowień zasad udzielania finansowania, których akceptacja otworzy drzwi do uruchomienia konkursów. Obecnie znane są ostateczne obszary i rodzaje projektów, które podlegać będą wsparciu wraz z katalogiem beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach poszczególnych działań. Programy operacyjne będą oferować w najbliższych latach szereg możliwości uzyskania pomocy dla przedsiębiorców, zatem zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat w naszych kolejnych aktualnościach.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w numerze specjalnym miesięcznika Prawo i Podatki  wydanym w grudniu 2014 r. została opublikowana seria artykułów branżowych przygotowanych przez wspólników i pracowników naszej Spółki. Poruszają one praktyczne aspekty opodatkowania podatkiem u źródła, w tym między innymi związane z obowiązkami płatnika, konwencją modelową OECD, unikaniem podwójnego opodatkowania czy też odliczaniem zagranicznego podatku. Serdecznie zapraszamy do lektury!