Archiwum

Nowa perspektywa przewiduje wsparcie dla  przedsiębiorców z trzech głównych źródeł – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. W ramach ww. programów przeznaczono prawie 16 mld euro na fundusze dla firm na inwestycje w B+R i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności. Firmy będą mogły również skorzystać z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (głównie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki m.in. na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP), Infrastruktura i Środowisko (projekty związane m.in. z efektywnością energetyczną oraz OZE), wybranych Programów Współpracy Transnarodowej (projekty realizowane wraz z zagranicznym partnerem).

 

Nowa perspektywa finansowa zakłada zmiany w sposobie dystrybuowania środków, z których najistotniejsze to:

  • Ukierunkowanie dofinansowanego projektu na rozwój innowacyjności i nowoczesnych technologii z preferencją dla projektów realizowanych wspólnie przez przedsiębiorstwa i naukowców.
  • Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych, tj. pożyczki i poręczenia dla firm, szczególnie w prostszych projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach programów regionalnych. Tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje bezzwrotne (np. w odniesieniu do projektów badawczo-wdrożeniowych).
  • Zmiany w poziomie dopuszczalnej pomocy dla przedsiębiorstw w poszczególnych regionach.

 

Komisja Europejska zatwierdziła już Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Co więcej, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W najbliższych miesiącach będą powstawały rozporządzenia szczegółowo regulujące zasady przyznawania wsparcia w ramach poszczególnych programów i działań. Pierwszych naborów wniosków należy spodziewać się na początku 2015 r.

Przedsiębiorcy planujący badania i innowacje technologiczne, w tym dotyczące przedsięwzięć ekologicznych, mogą skorzystać z dofinansowania już w 2014 r. W najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie naborów w ramach dwóch konkursów:

 

  • GEKON – dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych,
  • „Szybka ścieżka” – pilotażowy konkurs zbliżony do działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wsparcie projektów B+R
    w    przedsiębiorstwach.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani tymi konkursami, zapraszamy do kontaktu z doradcami Taxpoint.    

W dwóch wydanych dla naszych klientów interpretacjach z 31 marca 2014 r. Minister Finansów zgodził się ze stanowiskiem Taxpoint, iż data wystawienia faktury wyznacza obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r., jeżeli faktura zawiera klauzulę „Prawo do rozporządzania przedmiotem transakcji jak właściciel przechodzi na nabywcę w chwili wystawienia faktury przez sprzedawcę”, pod warunkiem, że nabywca już od momentu wystawienia faktury będzie mógł faktycznie rozporządzać towarami, tj. używać ich, przetwarzać, sprzedawać, oddawać w użytkowanie, w najem, przemieszczać lub wykorzystywać w inny, wybrany przez siebie sposób.

Kanwą wydania interpretacji był stan faktyczny, zgodnie z którym podatnik zamierzał wprowadzić procedurę uzgodnioną z klientami, na podstawie której prawo do rozporządzania jak właściciel sprzedawanymi przez Spółkę towarami miało przechodzić na klienta w momencie wystawienia faktury przez Spółkę. W konsekwencji, od momentu wystawienia faktury kontrahenci mogliby używać nabyte wyroby we własnej działalności gospodarczej, przetwarzać je, sprzedawać, oddawać w użytkowanie, w najem, przemieszczać lub wykorzystywać w inny, wybrany przez siebie sposób. Prawo to byłoby niezależne od faktu, że fizyczna data otrzymania towarów przez nabywcę byłaby nieco późniejsza ze względu na transport. Faktura byłaby wystawiana przed otrzymaniem towarów przez nabywcę (w dniu wydania towarów z magazynu).

Minister Finansów zgodził się, że wystawienie faktury potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży towarów (w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym) należy rozumieć jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Organ podatkowy zastrzegł jednocześnie, że wystawieniu faktury nie mogą towarzyszyć jakiekolwiek ograniczenia nabywcy do swobodnego dysponowania towarem.

Zaakceptowane przez Ministra Finansów rozwiązanie znacznie upraszcza rozliczenia VAT w przypadku dostaw towarów, gdy transport jest realizowany za pośrednictwem sprzedawcy. Pozwala też na uniknięcie budowy kosztownego systemu monitorującego datę otrzymania towarów, wdrażanego przez niektórych podatników obawiających się restrykcyjnej interpretacji przepisów VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

W wyroku z 3 kwietnia 2014 r. WSA w Krakowie zgodził się z argumentami Taxpoint, wskazującymi że Minister Finansów, wymagając w każdym przypadku podpisu nabywcy w ewidencji zwrotów, o której mowa w rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, naruszył zasadę proporcjonalności, wynikającą z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Podatnik powinien mieć prawo korekty obrotu VAT również na podstawie innych dowodów potwierdzających zwrot, niż podpisany protokół. To kolejna wygrana Taxpoint przed sądem administracyjnym w sprawie podatkowej. Jeżeli w Państwa firmie korekta obrotu VAT i związane z tym formalności też stanowią istotny problem praktyczny - prosimy o kontakt.

W styczniu przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania kolejnych dotacji m.in. w ramach następujących działań:

1.4 POIG – konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków trwa od 7 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą zrealizować projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące wysokich i średniowysokich technologii.

8.2 POIG – konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków potrwa od 13 stycznia 2014 r. do 24 stycznia 2014 r. Konkurs przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów w zakresie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B.

Program Badań Stosowanych – konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków trwa od 18 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. i przeznaczony jest m.in. dla konsorcjów naukowych z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorców. Dofinansowywane będą projekty badawcze dotyczące oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań o charakterze praktycznym bazujących na wynikach badań naukowych.

4.2 POIŚ – konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków potrwa od 13 stycznia 2014 r. do 3 lutego 2014 r. Konkurs przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na realizację projektów obejmujących budowę, rozbudowę i modernizację instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko.

Po raz kolejny nasi partnerzy Władysław Varga i Marcin Radwan poprowadzili webinarium o tym jak przygotować firmę do zmian w przepisach o podatku VAT (a przygotowań jest sporo). Zainteresowanych zapraszamy pod adres: http://vodcomarch.tvip.pl/przygotuj-firme-na-zmiany-w-przepisach-czesc-1/

W październiku z sukcesem pomogliśmy naszym klientów w uzyskaniu dofinansowania w ramach działań POIG 8.2 i MRPO 2.1.A. Działania te wspierają rozwój elektronicznego biznesu typu B2B (POIG 8.2) oraz inwestycje przedsiębiorstw średniej wielkości na terenie Małopolski.

29 października zaprosiliśmy naszych klientów na poranne spotkanie pt. „Przy śniadaniu o dotacjach”. Opowiadaliśmy o konkursach, w których będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych i finansowych na przełomie lat 2013/2014. Przedstawiliśmy też ograniczenia dotyczące możliwości pozyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorców w latach 2014-2020. Jednym z kluczowych wniosków spotkania była zachęta do pozyskiwania pomocy publicznej czy to w formie dotacji czy zwolnienia podatkowego z tytułu działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji.

Katarzyna Knapik i Magdalena Wolicka 15 lutego 2013 r. dla członków stowarzyszenia ASPIRE poprowadziły konferencję poświęconą najistotniejszym kwestiom związanym z zamknięciem roku podatkowego w CIT. W trakcie konferencji omówione zostały takie zagadnienia jak rozpoznawanie przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych, sposób korygowania przychodów i kosztów, rozliczanie różnic kursowych, wybrane kategore kosztów niepodatkowych oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach z zakresu CIT.

Marcin Radwan i Władysław Varga 15 listopada 2012 r. dla członków stowarzyszenia ASPIRE poprowadzili konferencję poświęconą zmianom w zakresie VAT. W trakcie konferencji omówione zostały najistotniejsze zmiany w dotychczasowym sposobie rozliczania VAT, takie jak modyfikacje w zakresie fakturowania, zmiany traktowania transakcji transgranicznych oraz odwrócenie zasad dotyczących momentu odliczenia VAT naliczonego.