Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji w 2022 r.

10.02.2022 / Inne

  • 31 grudnia 2021 r. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Wprowadza ono szereg zmian dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie decyzji
o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Są one zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla potencjalnych inwestorów.

 

Pozytywną zmianą jest niewątpliwie rozszerzenie obszaru geograficznego, na którym obowiązują obniżone kryteria ilościowe. Lista średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze została uzupełniona o nowych 17 miast i zawiera ona obecnie 139 pozycji. Co więcej - preferencyjne nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 mln zł będą obowiązywały nie tylko na terenie tych miast oraz w gminach, na terenie których położone są dane miasta, ale także w gminach graniczących
z gminami, w których zlokalizowane są ww. miasta.

 

Kolejną korzystną zmianą jest możliwość obniżenia podstawowego kryterium ilościowego na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców o 90% (dotychczas obowiązywało 80%).

 

Dodatkowo wprowadzono redukcję wartości poziomu wyjściowego nakładów w wysokości 50% dla dużych i średnich podmiotów, którzy planują reinwestycje w istniejących zakładach. Przy czym reinwestycje należy rozumieć jako:

  • inwestycje związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Należy jednak podkreślić, że preferencje w postaci obniżenia progu wyjściowego nakładów dla średnich przedsiębiorców o 90% oraz w przypadku reinwestycji o 50% dla dużych i średnich podmiotów  będą obowiązywać jedynie przez rok (zgodnie z uzasadnieniami dołączonymi do Rozporządzenia).

 

Zmieniono również katalog obowiązujących kryteriów jakościowych – usunięto kryterium dotyczące odpowiedniego poziomu sprzedaży eksportowej oraz utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski. Równocześnie wprowadzono cztery nowe kryteria:

  • wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich,
  • tworzenie powiązań regionalnych,
  • robotyzacja i automatyzacja procesów oraz
  • nowa inwestycja w odnawialne źródła energii.

 

Zmieniono również kryterium dotyczące sektorów strategicznych – nie ma już obowiązku realizacji inwestycji wpisującej się we wskazany w Rozporządzeniu kod PKWiU oraz zgodnej z inteligentnymi specjalizacjami danego województwa. Obecnie w ramach tego kryterium wystarczy spełnienie jednej przesłanki.

 

Negatywną zmianą jest niewątpliwie zniesienie maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych wynoszącej 130% nakładów bazowych, a tym samym brak możliwości korzystania ze zwiększonej puli pomocy publicznej z tego tytułu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja o wsparciu będzie określała jedną planowaną przez przedsiębiorców wartość kosztów kwalifikowanych, od której będzie liczona pula zwolnienia.

 

Nie będzie już też możliwości obniżenia o 95% kryterium ilościowego dla przedsiębiorców planujących inwestycje w obszarze B+R. Dodatkowo, preferencja w postaci redukcji poziomu bazowego nakładów inwestycyjnych dla przedsięwzięć z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu będzie dostępna tylko dla dużych i średnich podmiotów (do tej pory mogły z niej korzystać również małe i mikro przedsiębiorstwa) z zastrzeżeniem, że przedmiotem decyzji o wsparciu będą tylko określone usługi wskazane w Rozporządzeniu.

 

Należy zwrócić uwagę, że zmianie uległ również formularz wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Sylwia Ozimek
Menedżerka
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.