Wybrane konsekwencje podatkowe odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

29.06.2023 / Inne

  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Warto zatem obecnie zapoznać się z wpływem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na wybrane najistotniejsze obowiązki podatników i płatników.

Schematy podatkowe (MDR)

 

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Tarcza antykryzysowa”) wprowadzonej w 2020 r., terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych niebędących schematami transgranicznymi („schematy krajowe”) nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

W rezultacie, terminy dotyczące raportowania schematów krajowych rozpoczną swój bieg, a zawieszone – wznowią bieg w dniu 1 sierpnia 2023r.

 

Ceny transferowe

 

Dokumentacja cen transferowych

 

Na mocy przepisów Tarczy antykryzysowej, warunku, o którym mowa w art. 23z pkt 1 lit. b ustawy o PIT i art. 11n pkt 1 lit. c ustawy o CIT (brak poniesienia straty), nie stosuje się w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium RP obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19, jeżeli podmiot powiązany niespełniający tego warunku uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

 

W efekcie, w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych („local file”) zwolnieni byli także podatnicy zawierający transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi osiągający dochód, jeżeli zanotowały spadek przychodów rok do roku o 50%.

 

Obecnie zatem, w przypadku ponoszenia straty podatkowej podatnicy zawierający transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi będą obowiązani do sporządzenia local file za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2023 r. lub później.

 

Korekta cen transferowych

 

Przepisami Tarczy antykryzysowej zwolniono podatników dokonujących korekty cen transferowych z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego potwierdzającego dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik, jeżeli ta korekta jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium RP obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 

W efekcie, wymóg posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty zostanie przywrócony wobec roku podatkowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2023 r. lub później, a także wobec korekt lat wcześniejszych dokonanych przed 12 marca 2020 r.

 

Podatek u źródła (WHT)

 

Na mocy Tarczy antykryzysowej certyfikat rezydencji niezawierający okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowywał ważność przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

 

Analogicznie w tym samym terminie, zachowywał swoją ważność certyfikat rezydencji obejmujący 2019 r. lub 2020 r. jeżeli podatnik złożył dodatkowo oświadczenie co do aktualności danych w nim zawartych.

 

W efekcie, najpóźniej do 1 września 2023 r. w celu skorzystania z preferencji w WHT płatnik może zastosować:

  • certyfikat rezydencji bez ustalonej daty, dla którego 12-miesięczny termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego,
  • certyfikat rezydencji obejmujący 2019 lub 2020 rok, jeżeli posiada również oświadczenie podatnika co do aktualności zawartych w certyfikacie danych.

 

W dalszym ciągu możliwe jest natomiast stosowanie wiarygodnej kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

 

Pozostałe zmiany

 

Interpretacje indywidualne

 

W okresie pandemii przedłużono termin na rozpatrzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (od daty wpływu do DKIS) do 6 miesięcy.

 

W rezultacie, jeżeli wniosek wpłynie do DKIS nie wcześniej niż 2 lipca 2023 r., termin na wydanie interpretacji indywidualnej będzie ponownie wynosić 3 miesiące.

 

Zapłata na rachunek spoza białej listy VAT

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na złożenie zawiadomienia w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy VAT przedłużono do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

W razie dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy VAT – przy zleceniu przelewu w dniu 1 lipca 2023 r. lub później, termin na złożenie zawiadomienia do US będzie ponownie wynosić 7 dni.

 

Opłata prolongacyjna

 

Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ordynacji podatkowej o odroczeniu lub rozłożeniu na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie ustalano opłaty prolongacyjnej.

 

W efekcie, w przypadku gdy decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej zostanie wydana w dniu 1 sierpnia 2023 r. lub później, co do zasady, organ podatkowy ponownie będzie ustalać opłatę prolongacyjną.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Daniel Szczepanik
Menedżer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.