Najbardziej oczekiwaną zmianą, którą przyniosła Tarcza 4.0 jest możliwość wystąpienia przez pracodawców z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP także w przypadku, gdy pracownicy ci nie zostali objęci przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Najważniejsze warunki uzyskania dofinansowania:

  • spadek obrotów w związku z COVID-19 nie mniej niż o 15% / 25% (w zależności od przyjętego okresu porównawczego),
  • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • brak zagrożenia upadłością,
  • nieprzekroczenie przez pracowników objętych wnioskiem pułapu 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie 15 994,41 zł),
  • brak wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń.

Wynagrodzenia pracowników objętych wnioskiem podlegają dofinansowaniu do wysokości połowy kwoty wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Stwarza to możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie także przez tych przedsiębiorców, którzy odnotowali odpowiedni spadek obrotów w związku z COVID-19, ale nie mają możliwości modyfikacji warunków pracy i płacy (np. z uwagi na brak zgody pracowników / organizacji związkowych).