Tarcza 4.0 wprowadziła szereg tymczasowych zmian w prawie pracy obowiązujących w okresie epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  

  • W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może zlecić pracę zdalną pracownikowi, jeżeli umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe pracownika pozwalają na taki rodzaj pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków pracy i materiałów pracownikom.
  • Pracodawca może, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

 

  • Pracodawca może - w przypadku wystąpienia określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń - w porozumieniu z organizacjami związkowymi, zawiesić  niektóre obowiązki dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy o charakterze socjalnym (m.in. wypłaty świadczeń urlopowych).

 

  • Ograniczona została wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (jeśli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń).

 

  • Wprowadzono możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w terminie 7-dniowym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.