13 lipca upływa termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 

Termin ten miał pierwotnie upłynąć w dniu 13 kwietnia b.r., jednak z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 zadecydowano o jego odroczeniu. Przepisami Tarczy 1.0. przesunięto termin o 3 miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.

 

Przypominamy, że obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie do 13 lipca wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dotyczy on spółek handlowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przed dniem 13 października 2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki zarejestrowane po dniu 13 października 2019 r. są zobowiązane do zgłaszania danych swoich beneficjentów rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia założenia spółki.

 

Brak wypełnienia obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie może skutkować nałożeniem na spółkę administracyjnej kary pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Spółkom, które nie wywiązały się dotychczas z obowiązku zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych rekomendujemy złożenie zgłoszenia przed dniem 13 lipca. Dotychczasowe doświadczenie naszych doradców pokazuje, że systemy informatyczne Ministerstw Finansów i Sprawiedliwości nie wytrzymują dużego ruchu użytkowników, a takiego z pewnością należy się spodziewać w dniu 13 lipca.