W tym tygodniu, zwracamy Państwa uwagę na ciekawy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 czerwca 2020 r. (I SA/Gl 1588/19). Przedmiotowy wyrok powinien zainteresować przedsiębiorców wykonujących prace B+R i dokonujących w związku z tym odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych (art. 18d ustawy o CIT).

 

WSA w Gliwicach wskazał w wyroku, że wysokość wynagrodzeń pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R stanowi koszt kwalifikowany w zakresie, w jakim wykonywane przez nich czynności, w tym nadzorcze, związane są bezpośrednio z działalnością B+R. Z uzasadnienia przedstawionego przez WSA w Gliwicach wynika bowiem w szczególności, że czynności tej grupy pracowników są nieodzownym elementem prac B+R. W związku z tym nie można uznać, iż sprowadzają one się one do działań "pośrednio" związanych z działalnością B+R. Oczywiście prace wykonywane przez tę kadrę muszą realizować znamiona prac rozwojowych.