Informujemy, że 18 listopada został opublikowany projekt zmiany rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zakłada on zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Główne założenia to:

 

  • jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który będzie obsługiwał: podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki publiczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód lub obrót przekroczył kwotę 50 mln euro,
  • dziewiętnaście urzędów, w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy dla obszaru całego kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), które będą obsługiwać: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód bądź obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro,
  • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz wymienionych wyżej kategorii podatników i płatników – właściwy również dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

 

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.