W dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 225), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 6.0.

 

Firmy, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wymienionych w ustawie kodów PKD jako przeważający rodzaj działalności (m.in. w branży gastronomicznej, fitness, rozrywkowej) mogą skorzystać z dodatkowych programów wsparcia w postaci m.in.:

  • dodatkowego świadczenia postojowego
  • świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości max. 2 000 zł miesięcznie na jednego pracownika (max. 3 miesiące)
  • jednorazowej dotacji w wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP za okres od 1 lipca do 30 września 2020 oraz od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.