26 lutego 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Na podstawie tego rozporządzenia przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie:

 

  • świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • świadczeń postojowych,
  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) według określonych kodów. Pełna lista kodów oraz terminy składania wniosków dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy zostały wskazane w opublikowanym dokumencie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371.

 

Rozporządzenie weszło w życie 28 lutego 2021 r.