Nowy obowiązek wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

28.10.2021 / Prawo

  • Udostępnienie siedziby dla spółki wkrótce stanie się działalnością regulowaną, a wynajmujący lokal będzie zobowiązany wpisać się do ministerialnego rejestru.

Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 31 października 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność podlegającą rejestracji przed tym dniem, zobowiązani są dostosować się do nowych wymogów w terminie 6 miesięcy, czyli do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 

Zgodnie z nowym art. 129a i nast. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu działalność polegająca m.in. na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będzie stanowiła działalność regulowaną, a jej prowadzenie będzie wymagało wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów. Oznacza to, że wpisowi do rejestru będą podlegać przedsiębiorcy, którzy – choćby pobocznie – zajmują się świadczeniem usług wynajmu nieruchomości, siedzib czy lokali, lub świadczą inną pokrewną działalność. Podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do rejestru, będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

 

Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa określonej kategorii, m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi czy przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymóg niekaralności stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

 

Wspomniane osoby fizyczne są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku:

  1. ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
  2. wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

 

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów prowadzić ma minister właściwy do spraw finansów publicznych, choć może scedować ten obowiązek na wybrany organ Krajowej Administracji Skarbowej. Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów wnosi się w formie elektronicznej. Oprócz nazwy, numeru KRS i NIP powinien on zawierać również wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów oraz oświadczenie przedsiębiorcy – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - dotyczące kompletności i prawidłowości danych podanych we wniosku, znajomości przez przedsiębiorcę warunków wykonywania tego rodzaju działalności oraz spełnienia warunków określonych przez przepisy Ustawy. Wzór wniosku o wpis do rejestru, a także szczegółowe zasady jego składania mają zostać uregulowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dotychczas jednak nie zostało opublikowane żadne rozporządzenie w tym zakresie.

 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów należy je zaktualizować w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W szczególności, podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, zobowiązany jest do poinformowania właściwego organu o zawieszeniu wykonywania swojej działalności.

 

Usługami stanowiącymi działalność regulowaną podlegającą wpisowi do rejestru są również usługi polegające na tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwienie innej osobie pełnienia tej funkcji, działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej oraz działanie lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru nie obejmuje jednak radców prawnych oraz adwokatów.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Joanna Toruniewska
Radca Prawny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Dyrek-Orlando
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.