WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PRAWO

15.03.2022 / Inne

  • W związku z obecną sytuacją przygotowano szereg zmian prawnych ułatwiających wjazd i pobyt w Polsce obywateli Ukrainy przybywających tu w związku z trwającą w Ukrainie wojną. Prezentujemy skrót najważniejszych regulacji w tym zakresie, w tym część w języku ukraińskim.

Najistotniejszym aktem prawnym dotyczącym ww. zagadnień jest ustawa z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa). Specustawa wprowadza szczególne zasady legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z prowadzonymi na terytorium Ukrainy działaniami wojennymi od 24 lutego 2022 r., a także ułatwienia w podejmowaniu pracy i uprawnienia do świadczeń pieniężnych. Powyższe zasady dotyczą również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka.

 

Legalizacja pobytu

 

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. oraz deklarują swój zamiar pozostania w Polsce będą uznawani za legalnie przebywających na terytorium Polski przez okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. Powyższe nie dotyczy osób, które m.in. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy lub złożyły wniosek / zadeklarowały chęć objęcia ich ochroną międzynarodową (chyba że cofną wniosek lub deklarację).

 

Podstawą legalnego wjazdu, w braku wizy, paszportu biometrycznego lub innego właściwego dokumentu, jest decyzja Komendanta Głównego Straży Granicznej wydana na podstawie art. 32 ustawy o cudzoziemcach (legalizująca pobyt przez 15 dni). Konieczna jest również rejestracja pobytu w rejestrze prowadzonym przez ten organ. Jeśli nie doszło do niej w trakcie przekraczania granicy, należy w ciągu 60 dni złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

 

Po upływie 9 miesięcy legalnego pobytu możliwe będzie złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

 

Osoby, które przebywały w Polsce przed 24 lutego br.:

  • na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a ostatni dzień ważności ww. dokumentów przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r. – mają przedłużony legalny pobyt do 31 grudnia 2022 r.  
  • na podstawie wizy Schengen, paszportu biometrycznego, karty pobytu, „zgody na pobyt tolerowany”, polskich dokumentów tożsamości obywateli Ukrainy, a ostatni dzień dopuszczalnego pobytu przypada po 24 lutego 2022 r. – mogą przebywać legalnie przez okres 18 miesięcy.    

 

Legalizacja pracy

 

Uproszczono kwestię legalności zatrudnienia – wystarczająca będzie rejestracja elektroniczna dokonana przez pracodawcę w ciągu 14 dni od powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Późniejsze ewentualne zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia obywatela Ukrainy do podjęcia pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Obywatele Ukrainy mają też prawo do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Dodatkowe świadczenia

 

Obywatele Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny w ramach specustawy, są uprawnieni do korzystania z dodatkowych świadczeń, m.in.: jednorazowej zapomogi w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia 500+, wsparcia z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym itd.

 

Ważny PESEL

 

Obywatel Ukrainy może złożyć w dowolnej gminie wniosek o nadanie numeru PESEL. Złożenie tego wniosku powoduje również zarejestrowanie jego pobytu na terytorium RP, w przypadku gdyby nie doszło do tej rejestracji przy przekraczaniu granicy. Ważne, aby wniosek ten został złożony w terminie 60 dni od daty wjazdu do Polski. Posiadanie numeru PESEL będzie też ważne z punktu widzenia możliwości założenia działalności gospodarczej, jak i korzystania z dodatkowych świadczeń.

 

 

ВІЙНА В УКРАЇНІ – ПОРAДНИК - ПРАВО

 

У зв’язку з нинішньою ситуацією підготовлено низку законодавчих змін які полегшують в’їзд та перебування громадян України на території Польщі, щo приїжджають сюди через війну в Україні. Сaмe тому ми хотіли б представити короткий підсумок найважливіших правил легалізації перебування громадян України.

 

Головним актoм, що регулює принципи легального проживання громадян України на території Польщі є закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (спеціальний закон). Спеціальним законом запроваджуються правила легалізації перебування громадян України, щo в’їхали до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями які ведуться на території України з 24 лютого 2022 року, а також полегшення працевлаштування та отримання права на грошову допомогу. Зазначені вище правила поширюються і на громадян України які мають Карту Поляка.

 

Легалізація перебування

 

Громадяни України, щo в’їхали до Польщi в період від 24 лютого 2022 року та заявляли про свій

намір залишитися тyт вважатимуться такими, що проживають на законних підставах у Польщі протягом 18 місяців. Вищезазначене не стосується осіб, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, статус біженця або подали заяву/заявили про намір отримати міжнародний захист (якщо вони не відхилять свою заяву чи декларацію).

 

Підставою для легального в’їзду за відсутності візи, біометричного паспорта чи іншого відповідного документа є рішення головнокомандувача прикордонної служби, видане відповідно до ст. 32 закону про іноземців (легалізація перебування на 15 днів). Також необхідно зареєструвати своє перебування в реєстрі який веде головнокомандувач прикордонної служби. Якщо цього не сталося під час перетину кордону, заяву на реєстрацію необхідно подати протягом 60 днів до будь-якої комунальної служби.

 

Після 9 місяців легального перебування y Польщі можна подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

 

Громадяни України, щo перебували в Польщі до 24 лютого цього року:

  • на підставі національної візи або дозволу на тимчасове проживання, а останній день дії цих документів припадає на період від 24 лютого 2022 року - мають продовжений законний термін перебування до 31 грудня 2022 року;
  • на підставі візи шенген, біометричного паспорта, карти проживання, „дозволу на толерантне перебування”, польських документів, що посвідчують особу громадянина України, a останній день дозволеного перебування припадає на період від 24 лютого 2022 року - можуть перебувати на законних підставах протягом 18 місяців.

 

Легалізація роботи

 

Спрощено питання законності працевлаштування. У цьому випадку достатньо буде електронної реєстрації зробленої роботодавцем напротязi 14 днів від моменту поручення роботи громадянину України. Будь-яка подальша посвідка на тимчасове проживання дає право громадянину України працювати без дозволу на роботу. Громадяни України також мають право вести підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

 

Соціальні виплати

 

Громадяни України, перебування яких на основі cпеціальнoгo закону вважається законним, мають право на додаткові виплати: одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу, медична допомога, допомога на дитину y розмірi 500 злотих, підтримка Європейського фонду допомоги потребуючим.

 

PESEL (ідентифікаційний код для фізичних осіб)

 

Громадянин України може подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому населеному пункті. Подання цієї заяви також є підтвердженням його перебування на території Польщi, якщо реєстрація не відбулася при перетині кордону. Важливо щоб такa заява була подана протягом 60 днів від дня в’їзду до Польщі. Наявність номера PESEL є важливою з точки зору ведення бізнесу, отримання соціальних виплат та інших переваг.

 

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Dyrek-Orlando
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Wolicka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.