Raportowanie terminów zapłaty – nadchodzące zmiany

10.11.2022 / Prawo

Na posiedzeniu w dniu 29 września br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 2620).

Nowelizacja przewiduje szereg zmian w zakresie raportowania transakcji handlowych. Jedną z najistotniejszych jest wyłączenie spod obowiązku sprawozdawczego świadczeń spełnianych w ramach grup kapitałowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawodawca uznał, że opóźnienia płatności w grupach kapitałowych nie mają istotnego wpływu na rynek zewnętrzny i w konsekwencji nie muszą być objęte obowiązkiem raportowania.

 

Wśród pozostałych istotnych zmian warto wymienić:

  • wydłużenie terminu składania sprawozdań z 31 stycznia do 30 kwietnia każdego roku,
  • zmianę sposobu raportowania poprzez wskazanie, że raportowaniu podlegają wartości świadczeń spełnionych / niespełnionych lub otrzymanych / nieotrzymanych w terminach umownych – z podziałem na przedziały czasowe określone w ustawie (terminy podane w dniach należy liczyć od upływu terminu zapłaty a nie jak do tej pory od daty wystawienia faktury),
  • uchylenie obowiązku składania sprawozdań przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, jeśli same nie są dużymi podatnikami,
  • doprecyzowanie, że obowiązek sprawozdawczy mają podatnicy, których dane podatkowe znajdą się do dnia 30 września danego roku na liście opublikowanej przez Ministerstwo Finansów,
  • wyłączenie spod obowiązku raportowania świadczeń przedawnionych oraz transakcji handlowych zawieranych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • wskazanie, że wyrażone w walucie obcej wartości świadczeń pieniężnych mogą być przeliczane na walutę polską według zasad rachunkowości przyjętych przez raportującego,
  • ustawowe uregulowanie zasad składania korekt sprawozdania (tylko w przypadku gdy co najmniej w jednym przedziale wartość różni się o co najmniej 10% od pierwotnie zaraportowanej).

 

Wprowadzane są również zmiany zakładające:

  • pomijanie transakcji, których wyłącznymi stronami są podmioty przynależące do jednej grupy kapitałowej przy obliczaniu wysokości kary pieniężnej nakładanej za nadmierne opóźnianie się w płatnościach,
  • obowiązek składania oświadczeń o posiadanym statusie dla wszystkich dużych przedsiębiorców (dotychczas dotyczyło to tylko dłużników),
  • zmianę modelu wymierzania kary poprzez wprowadzenie uznaniowości Prezesa UOKiK oraz zmodyfikowanie wzoru kalkulacji kary (nowy wzór przewiduje kalkulację maksymalnego pułapu kary).

 

Przepisy przejściowe ustawy przewidują, że do sprawozdań za rok 2022 zastosowanie będą miały przepisy w nowym brzmieniu. Wskazana jest zatem wcześniejsza weryfikacja, czy w związku z nowelizacją przepisów systemy wspomagające proces raportowania nie będą wymagać adekwatnych modyfikacji.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Dyrek-Orlando
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maciej Mierecki
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.