Koniec marca z raportowaniem Country by Country i Master File. ORD-u możemy odłożyć na później.

16.03.2023 / TP

  • Dla większości podatników 31 marca jest ostatecznym terminem na uzupełnienie dokumentacji cen transferowych o Master file (dokumentację grupową) oraz na raportowanie CbC (Country-by-Country). Do końca pierwszego kwartału podatnicy byli również zobligowani do złożenia informacji ORD-U, jednak termin – na szczęście – został wydłużony.

Dokumentacja grupowa, czyli Master file

 

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Niemniej termin ten został wydłużony o 3 miesiące dla podatników, dla których termin ustawowy upłynąłby pomiędzy 1 lipca 2022 r., a 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że dla podatników, których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu, termin na przygotowanie Master file upływa 31 marca 2023 r.

 

Do sporządzenia grupowej dokumentacji podatkowej zobowiązane są podmioty należące do grupy podmiotów powiązanych, dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 200 mln zł.

 

Należy pamiętać, że każdy Master File przesłany z zagranicznej centrali grupy powinien być zweryfikowany pod kątem zgodności z polskimi przepisami. Warto również sprawdzić czy taka międzynarodowa dokumentacja w ogóle odnosi się do naszej polskiej podgrupy czy spółki – zdarza się, że Master File opisuje jedynie „kluczowy” fragment całości działalności. Grupowe obowiązki omawiałyśmy szerzej w tym miejscu: https://www.taxpoint.pl/pl/blog-tpov/blog/663-master-file-nie-zapomnijmy-o-grupowej-dokumentacji-cen-transferowych

 

Raportowanie CBC-P

 

Kolejnym obowiązkiem podmiotów należących do dużych grup kapitałowych jest tzw. raportowanie według krajów (Country-by-Country). Do raportowania zobligowane są podmioty wchodząca w skład grupy, której wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,250 mld zł lub 750 mln euro lub równowartość tej kwoty.

 

Termin raportowania CBC upływa po 3 miesiącach od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów, co dla większości podatników będzie stanowić 31 marca 2023 r.

 

Co istotne, należy rozróżnić dwa rodzaje formularzy:

  • informacja o grupie podmiotów CbC-R (składana przeważnie przez zagraniczne podmioty centralne),
  • powiadomienie CbC-P (najczęstszy rodzaj raportowania, którym objęte są polskie podmioty powiązane).

 

W ramach raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe udostępniają administracjom podatkowym informacje przede wszystkim o wielkości prowadzonej działalności, osiągniętych przychodach, zyskach lub stratach czy też miejscach prowadzenia działalności oraz przedmiocie tej działalności. Nie należy się jednak tym przerażać. Powiadomieniem CbC-P raportujemy jedynie dane jednostki raportującej w ramach naszej grupy (podmiotu, który składa CbC-R). Wzór opublikowanych przez Ministerstwo Finansów formularzy CbC-P i CbC-R znajdziemy w tym miejscu: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne#CBC-P

 

Wydłużenie terminu składania ORD-U

 

Warto podkreślić, że z jednej strony obowiązek złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U został ograniczony dla podmiotów raportujących informację o cenach transferowych. Z drugiej jednak strony, na mocy art. 82 § 1c Ordynacji podatkowej nakłada obowiązek składania ORD-U na podmioty, które zawierają tzw. transakcje rajowe. Oznacza to, że niektórzy podatnicy zobowiązani do składania TPR nadal będą składać ORD-U, ale jedynie w zakresie transakcji, które odbyły się z tzw. podmiotami rajowymi (podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową).

 

Przypominamy, że co do zasady, informacja o umowach zawartych z nierezydentami składana jest na formularzu ORD-U w sytuacji, gdy:

  • jedna ze stron umowy z nierezydentem, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu;
  • inny podmiot, niebędący stroną umowy z nierezydentem, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu;
  • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów;
  • podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W skrócie należy więc pamiętać, że ORD-U dotyczy przede wszystkim umów z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Z ORD-U jesteśmy zwolnieni, kiedy składamy TPR, ale nie w sytuacji, kiedy zawieramy transakcje rajowe.

 

Dotychczasowy termin na złożenie ORD-U mijał dla większości podatników 31 marca – informacja składana była w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów wydało jednak komunikat o rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych[1], na podstawie którego termin ten został wydłużony do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że dla podatników, których rok podatkowy równy jest roku kalendarzowemu termin złożenia ORD-U za 2022 r. upłynie 30 listopada 2023 r.

 

Zmiana ta prowadzi do rozsądnego zrównania terminu składania informacji ORD-U i informacji TPR-C / TPR-P dla podatników posiadających obowiązki w zakresie cen transferowych.

 

Do terminów pozostałych obowiązków z zakresu cen transferowych teoretycznie pozostało jeszcze trochę czasu, jednak w praktyce weryfikacja transakcji jest procesem czasochłonnym, przerywanym zazwyczaj okresem wakacyjnym, a czasu na sporządzenia dokumentacji lokalnej i informacji o cenach transferowych (TPR) po wakacjach zostanie nam znacznie mniej niż w ubiegłych latach.

 

[1] https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/wydluzony-termin-przekazania-ord-u/

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Julia Skóra
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Szostak
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.