Sprawozdanie o podatku dochodowym – nowe obowiązki raportowe

31.08.2023 / CIT Inne

 • Obecnie trwają prace legislacyjne związane z nałożeniem na największe przedsiębiorstwa obowiązku sporządzania i publikowania sprawozdań o podatku dochodowym. Projekt (z 2 sierpnia 2023 r.) ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) jest obecnie procedowany w komisji prawniczej.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego obowiązku publikowania przez podatników na swoich stronach internetowych sprawozdania o podatku dochodowym, a także złożenia go do KRS, analogicznie jak w przypadku sprawozdań finansowych. 

 

Celem tej nowelizacji jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 1.12.2021; „Dyrektywa”). Z uzasadnienia projektu wynika, że wdrożenie proponowanych zmian ma w założeniu doprowadzić do zwiększenia przejrzystości podatkowej, wymiany informacji pomiędzy państwami oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wielonarodowych poprzez płacenie podatków w kraju, w którym faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza i rzeczywiście uzyskiwany jest dochód. Dodatkowo ujawniane będą dane dotyczące rajów podatkowych.

 

Podmioty objęte nowymi obowiązkami

 

Nowymi obowiązkami sprawozdawczymi zostaną objęte największe grupy kapitałowe albo jednostki samodzielne, których przychody, wynikające ze skonsolidowanego lub jednostkowego sprawozdania finansowego w dwóch ostatnich latach obrotowych przekraczają próg:

 • 3,5 mld PLN – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą w UE,
 • 750 mln EUR – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą poza UE.

 

W przypadku gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla w grupie kapitałowej ma siedzibę w UE, to ona będzie obowiązana do przygotowania, opublikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym. 

 

Natomiast jeżeli jednostka dominująca w ramach grupy kapitałowej ma siedzibę poza UE, to wtedy sprawozdanie o podatku dochodowym będą obowiązane publikować i udostępniać wszystkie jednostki zależne (oraz oddziały) z siedzibą w UE, w tym także w Polsce, pod warunkiem, gdy w dwóch ostatnich latach obrotowych przekroczone zostały co najmniej dwie z trzech poniższych wielkości:

 • 25,5 mln PLN - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 mln PLN - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy (jedyny wymóg dot. oddziału),
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Jednostki zależne grupy kapitałowej będą zwolnione z ww. obowiązku pozyskiwania i publikowania sprawozdań we własnym zakresie, jeżeli spółka dominująca spoza UE opublikuje sprawozdanie o podatku dochodowym na podobnych zasadach, jak spółki dominujące z UE oraz wskaże w nim spółkę zależną z UE, która dokona zgłoszenia sprawozdania do odpowiedniego rejestru w UE.

 

Zakres obowiązku

 

Ww. podmioty będą obowiązane do:

 • sporządzenia i podpisania sprawozdania o podatku dochodowym – na zasadach zbliżonych do zasad podpisywania sprawozdań finansowych,
 • opublikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym na swojej stronie internetowej przez co najmniej 5 lat,
 • złożenia sprawozdania o podatku dochodowym do KRS.

 

Obowiązki te należy spełnić każdego roku w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 

Obok informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie to zatem kolejny dokument stanowiący część powszechnie dostępnych i wymaganych przez przepisy informacji korporacyjnych.

 

Dane podlegające raportowaniu

 

Nowe obowiązki raportowe będą obejmować m.in. następujące dane:

 • opis charakteru działalności, 
 • liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat, 
 • przychody, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • zysk/stratę przed opodatkowaniem, 
 • kwotę należnego i kwotę zapłaconego podatku dochodowego (w tym podatku u źródła), 
 • kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego.

 

Informacje zawarte w sprawozdaniu o podatku dochodowym są przedstawiane odrębnie dla:

 • każdego państwa EOG (niezależnie od liczby spółek lub oddziałów w danym państwie),
 • rajów podatkowych z listy publikowanej przez UE,
 • pozostałych krajów i jurysdykcji w sposób zagregowany.

 

Nowe obowiązki po stronie audytorów

 

Biegli rewidenci będą musieli dodatkowo wypowiedzieć się, czy jednostka miała obowiązek złożyć do KRS sprawozdanie o podatku dochodowym i czy faktycznie dochowała tego obowiązku. Wymóg ten będzie dotyczyć badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2025 r.

 

Termin wejścia w życie nowych obowiązków

 

Pierwsze sprawozdanie będzie składane za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. Podatnicy mają zatem jeszcze nieco czasu na przygotowanie się do nowego obowiązku. Będziemy monitorować dalsze prace legislacyjne w tym zakresie.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Daniel Szczepanik
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.