Nowy formularz TPR i projekt przedłużenia terminu

16.11.2023 / TP

  • Ministerstwo Finansów opublikowało długo wyczekiwane formularze elektroniczne TPR-C(5)[1] oraz TPR-P(5)[2] przeznaczone do raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.  

Kluczową zmianą jest odejście od formatu interaktywnych formularzy PDF i wprowadzenie rozwiązania webowego pozwalającego na wypełnienie formularza online. W efekcie otrzymujemy plik w formacie XML. Narzędzie Ministerstwa pozwala na wyeksportowanie oraz zaimportowanie wersji roboczych tak zapisanego TPR, a następnie przesłanie do właściwego urzędu skarbowego (nie do Szefa KAS jak w poprzednich latach) gotowej informacji o cenach transferowych na formularzu TPR.

 

Zawartość nowego formularza również uległa szeregowi zmian. Dotyczącą one zarówno zakresu informacji, które powinny zostać przekazane w TPR, jak również technicznej możliwości zastosowania przewidzianych w ustawie uproszczeń, które nie były możliwe do wprowadzenia w poprzedniej wersji, tj. w TPR-C(4).

 

Najważniejsze modyfikacje odzwierciedlone w TPR-C(5) obejmują:

  • połączenie formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen w jednym pliku. W praktyce oznacza to wzbogacenie TPR o pole z predefiniowaną treścią oświadczenia, którego zatwierdzenie jest konieczne dla kompletności informacji. Podatnik oświadcza dodatkowo, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach rynkowych, tj. takich, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
  • ponowne wprowadzenie obowiązku wykazania wartości transakcji w podziale na kraje, w których siedzibę mają kontrahenci,
  • określenie rodzaju podatnika poprzez wskazanie, czy podatnik posiada status mikro- albo małego przedsiębiorcy, co ułatwia techniczne zaraportowanie zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy cen transferowych. Ponadto, przy wyborze statusu mikroprzedsiębiorcy podatnik raportuje jedynie część wskaźników rentowności;
  • wprowadzenie w formularzu nowej kategorii transakcji tzw. czystego refakturowania korzystającej ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy o CIT,
  • konieczność wyboru kodu transakcji: TK01 – transakcja kontrolowana (art. 11k ust. 2 i 2a ustawy o CIT) albo TK02 – transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 ustawy o CIT). Co do zasady kod TK02 dotyczy tzw. transakcji rajowych, zawieranych z podmiotami niepowiązanymi, dla których nie ma obowiązku raportowania pełnej analityki w informacji o analizie cen transferowych,
  • zmiana adresata: Informacje TPR za 2022 r. nie są składane jak dotychczas do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lecz do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, którego obecnie podatnik musi wskazać samodzielnie.

 

Przedłużenie terminu

Ustawowy termin na złożenie informacji o cenach transferowych na formularzu TPR upływa z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano jednak projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Projekt zakłada przedłużenie termin do złożenia informacji o cenach transferowych:

  1. do dnia 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.
  2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

 

Przedłużenie dotyczy informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Z uwagi na zmiany składu osobowego rządu, ww. projekt utknął na etapie konsultacji publicznych, które miały trwać 3 dni. Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Z jednej strony planowane wydłużenie terminu na złożenie Informacji TPR jest zrozumiałą odpowiedzią na sytuację, w której (przez opóźnienia Ministerstwa w publikacji wzoru TPR) znaleźli się podatnicy i istotną pomocą ułatwiającą wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie cen transferowych w terminie. Z drugiej strony jest ono jednak obecnie koniecznością i jednocześnie smutnym rezultatem dotychczasowej opieszałości MF w zakresie prac nad nową wersją formularza, który zgodnie z pierwotnymi założeniami miał zostać opublikowany w lipcu, a następnie nie później niż na początku września. Co więcej, we wrześniu miał również pojawić się Informator Ministerstwa Finansów, który co roku stanowi instrukcję w formie pytań i odpowiedzi przedstawiających aktualną wykładnię przepisów przez prawodawcę. Możliwe, że chodziło o wrzesień przyszłego roku.

Niestety, podobnie jak formularze TPR, również ww. rozporządzenie przygotowywane jest bardzo późno – obecnie, tj. w połowie listopada, a więc na dwa tygodnie przed upływem ustawowego (i wciąż oficjalnie obowiązującego) terminu na złożenie TPR – nie zostało ono jeszcze uchwalone i oficjalnie pozostaje tylko projektem.

 

[1] https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Julia Skóra
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Patryk Dunajski
Doświadczony Konsultant
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.