Ostatni dzwonek na złożenie informacji MDR-3

21.03.2024 / MDR

  • Złożenie informacji o schemacie podatkowym na formularzu MDR-1 to niestety nie koniec obowiązków związanych z raportowaniem na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej. W wielu wypadkach Korzystający są zobowiązani do wypełnienia innych obowiązków, w tym szczególności do złożenia informacji MDR-3. 

Kto i kiedy składa informację MDR-3?

 

Informacja MDR-3 to tzw. informacja Korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego i jest składana za właściwy okres rozliczeniowy. Kto zatem powinien złożyć taką informację? Korzystający, czyli w praktyce aktywny uczestnik transakcji, która została zaraportowana jako schemat podatkowy (zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jest to m.in. podmiot, „u którego wdrażane jest uzgodnienie”). Korzystającym będzie zatem strona umowy pożyczki stanowiącej schemat podatkowy, podmiot przenoszący trudne do wyceny wartości niematerialne do podmiotu powiązanego (oraz podmioty przejmujące te aktywa), uczestnik reorganizacji, która spełnia kryteria raportowania itp.

 

Nie każdy Korzystający ma jednakże obowiązek okresowego raportowania; obowiązek ten dotyczy tylko tych Korzystających, którzy w danym okresie rozliczeniowym:

  • osiągnęli korzyść ze schematu podatkowego, lub
  • dokonali jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego (nawet w przypadku braku osiągnięcia korzyści podatkowej).

 

Jeśli zatem zgłoszony schemat podatkowy został wyłącznie danemu Korzystającemu udostępniony przez Promotora (np. doradcę podatkowego) i nie podjęto żadnych działań w celu wdrożenia takiego uzgodnienia (brak czynności i korzyści podatkowej), wówczas obowiązek złożenia MDR-3 nie wystąpi.

 

Ustawowy termin złożenia informacji MDR-3 kończy się wraz z upływem terminu na złożenie deklaracji podatkowej dotyczącej okresu rozliczeniowego, w którym Korzystający osiągnął korzyść podatkową lub dokonał jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego. Przeważająca część schematów podatkowych dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, stąd dla większości Korzystających terminem na złożenie informacji MDR-3 będzie termin złożenia deklaracji CIT-8. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to maksymalnie 2 kwietnia 2024 r. (31 marca i 1 kwietnia 2024 r. to dni ustawowo wolne od pracy). Nadal nie rozstrzygnięto jednoznacznie wątpliwości związanych z tym, czy MDR-3 dla schematów dotyczących wyłącznie podatku u źródła powinny także być składane w terminie złożenia deklaracji CIT-8, czy może w terminie złożenia CIT-10Z, tj. do końca stycznia kolejnego roku. W praktyce najczęściej przyjmuje się jako wiążący termin na złożenie CIT-8, jako że podatek u źródła jest rodzajem CIT i takie podejście też sugeruje struktura formularza, gdzie nie wyszczególniono WHT jako odrębnego „podatku, którego dotyczy schemat”.

 

Zakres informacji MDR-3

 

Złożenie informacji MDR-3 będzie związane z większym lub mniejszym wysiłkiem administracyjnym, w zależności od tego, czy schemat posiada już numer schematu podatkowego (NSP) oraz czy Korzystający będzie modyfikować dane zawarte w zgłoszeniu schematu podatkowego (MDR-1). Ten drugi przypadek może wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu dokonanym przez inny podmiot nie są kompletne lub nie są w pełni zgodne z rzeczywistością, bądź też w trakcie wdrażania schematu nastąpiły istotne zmiany. Wówczas odpowiednie zmiany w informacjach przekazanych do Szefa KAS wprowadza się właśnie korzystając z formularza MDR-3.

 

Jeżeli Korzystający posiada numer NSP, wówczas zobowiązany jest do podania w formularzu MDR-3 ograniczonych danych dotyczących schematu, tj.:

  • numeru schematu podatkowego (NSP),
  • informacji, czy Korzystający wykonywał w danym okresie rozliczeniowym jakiekolwiek czynności będące elementem schematu podatkowego oraz
  • informacji, czy Korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym korzyść podatkową wynikającą ze schematu podatkowego (jeśli tak, to w jakiej wysokości).

 

W przypadku braku posiadania numeru NSP, poza informacjami wskazanymi w punkcie drugim i trzecim powyżej, Korzystający jest zobowiązany do zamieszczenia w formularzu MDR-3 wszystkich danych, które zostały uwzględnione w informacji MDR-1.

 

Jeśli natomiast Korzystający będzie chciał dokonać aktualizacji danych dotyczących schematu podatkowego, ma możliwość modyfikacji tylko określonych danych / grup danych.

 

Właściwe podpisy i kary za brak raportowania MDR-3

 

Brak wywiązania się z obowiązku zaraportowania informacji MDR-3 może skutkować nałożeniem sankcji na osoby fizyczne, które są zobowiązane do złożenia MDR-3. Zgodnie z art. 80f KKS za brak złożenia informacji MDR-3 grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, co w 2024 r. oznaczę karę w wysokości ponad 40 mln zł.

 

Należy przy tym podkreślić, że informacja MDR-3 może zostać podpisana jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki Korzystającego (brak możliwości ustanowienia pełnomocnika w tym zakresie). Niewłaściwe podpisana informacji MDR-3 może zatem zostać uznana za nieskutecznie złożoną, co może skutkować sankcjami karnoskarbowymi. Natomiast podanie nieprawdziwych informacji w tym formularzu – sankcjami karnymi, informacja MDR-3 składana jest bowiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Choć sankcje za naruszenia są wysokie, przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych wciąż budzą wątpliwości natury zarówno legislacyjnej, jak i czysto praktycznej, przysparzając podatnikom wielu problemów. Ograniczanie ryzyka w tym zakresie powinno być zatem istotnym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdej większej organizacji. W przypadku zainteresowania tym obszarem lub wątpliwości związanych z wypełnianiem obowiązków w zakresie MDR, zapraszamy do kontaktu.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Przewłocka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Martyna Glanowska
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.