W trakcie kontroli i postępowania podatkowego podatnik bardzo często potrzebuje pomocy doradcy zarówno dla uzyskania wsparcia merytorycznego, jak i usprawnienia właściwej komunikacji z władzami skarbowymi. Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów  wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych, dążąc do jak najszybszego i najkorzystniejszego dla przedsiębiorców rozstrzygnięcia sporu.

 

Przykładowy zakres doradztwa z tego obszaru obejmuje:

 

 • opracowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, opinii zabezpieczającej, opinii interpretacyjnej GUS w zakresie klasyfikacji statystycznej, a także o zawarcie uprzednich porozumień cenowych (APA),
 • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku, a także prowadzenie postępowań w tym celu,
 • przygotowywanie opinii podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych i proceduralnych danej sprawy, w tym ustalanie strategii procesowej,
 • analiza posiadanych przez klienta materiałów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako dowodów w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego w celu jak najlepszego wdrożenia uzgodnionej strategii procesowej,
 • przygotowywanie pism i wyjaśnień oraz reprezentowanie podatników w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych, w tym wsparcie przy kompletowaniu materiału dowodowego, jak np. asysta w dokonywaniu czynności dowodowych, składaniu wyjaśnień, przesłuchaniach,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń, zastrzeżeń i innych pism procesowych, a także prowadzenie spraw przed izbami administracji skarbowej,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
 • pomoc w wypracowaniu procedur wewnętrznych na wypadek kontroli i postępowań podatkowych,
 • wsparcie i reprezentowanie klientów w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, a także ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym udział w negocjacjach z organami podatkowymi,
 • reprezentowanie podatników w sprawach karnych skarbowych na etapie postępowań przygotowawczych oraz postępowań sądowych,
 • audyt karny skarbowy ukierunkowany na identyfikację ryzyk występujących w działalności przedsiębiorców oraz optymalizację tej działalności pod kątem minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej za rozliczenia podatkowe,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dot. przebiegu wszelkiego rodzaju kontroli i postępowań, a także praw i obowiązków obu stron sporu.