Liczba regulacji przewidujących coraz to nowe obowiązki oraz dotkliwe sankcje za ich nieprzestrzeganie nieustannie rośnie. Wdrożenie niezbędnych procedur, przeszkolenie kadry oraz prawidłowe reagowanie na wprowadzane zmiany w prawie są kluczowe dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia naruszeń i ograniczania ich negatywnych skutków.

 

Wspieramy w tym naszych klientów, oferując m.in.:

 

  • wsparcie przy identyfikacji i oszacowaniu ryzyk prawnych dotyczących firmy oraz członków jej organów,
  • przeprowadzanie audytów prawnych spółek pod kątem zgodności ich działalności z przepisami prawa oraz wpływu podejmowanych działań na zakres odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności osobistej członków zarządu,
  • tworzenie i opiniowanie dokumentacji compliance (w tym kodeksów etyki, polityk antykorupcyjnych, polityk zapobiegania konfliktom interesów, polityk whistleblowing, polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych),
  • prowadzenie szkoleń w zakresie konkretnych dziedzin prawa objętych systemem compliance firmy (w tym odpowiedzialności kadry kierowniczej, relacji z konkurentami i kontrahentami, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych, zapobiegania nadużyciom),
  • wsparcie zarządu i innych organów spółek w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • opracowanie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności osobistej członków zarządu za działania firmy,
  • wsparcie w kontaktach z organami regulacyjnymi.