Dotacje są najbardziej pożądaną przez przedsiębiorców formą wsparcia. Pozwalają na sfinansowanie projektów inwestycyjnych, działań badawczych, projektów szkoleniowych czy marketingowych. Jednak procedury uzyskania i rozliczenia  dotacji są czasochłonne i dość skomplikowane, a dokumentacja aplikacyjna w dużej mierze wpływa na skuteczność uzyskania takiego dofinansowania. Z kolei rozliczanie dofinansowania zewnętrznego, szczególnie finansowanego z funduszy UE, wiąże się z przestrzeganiem szeregu wytycznych, często bardzo odrębnych w stosunku do stosowanych w bieżącej działalności beneficjenta. Ich naruszenie może spowodować obniżenie lub nawet cofnięcie przyznanej dotacji.

 

Dlatego polecamy nasze usługi w zakresie:

 

 • szczegółowej analizy możliwości pozyskania dofinansowania na projekt,
 • pomocy w zakresie modelowania projektu, mającej na celu uzyskanie jak najwyższej oceny projektu w ramach danego konkursu,
 • przygotowania dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie,
 • przygotowania dokumentów do podpisania umowy,
 • prowadzenia dokumentacji projektowej w systemie SL2014,
 • sporządzania wniosków o płatność (cząstkowych i końcowych),
 • monitorowania zaplanowanego budżetu projektu, wprowadzania przesunięć i zmian w harmonogramie płatności,
 • weryfikacji faktycznej realizacji projektu z założeniami projektowymi, przygotowywanie wniosków o zmianę i prowadzenie w tym zakresie negocjacji z instytucjami finansującymi,
 • wsparcia w zakresie monitorowania i udokumentowania wskaźników i celów projektu,
 • weryfikacji pod względem formalnym sprawozdań z zrealizowanych działań w projekcie,
 • nadzoru nad prowadzonymi działaniami promocyjnymi projektu,
 • doradztwa w zakresie zachowania trwałości projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentów sprawozdawczych.