Co nowego?

Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu była nowa unijna dyrektywa przeciw unikaniu opodatkowania, która ma gwarantować, że podatek CIT będzie płacony w miejscu, gdzie faktycznie generowane są zyski i powstaje wartość dodana. 

  

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dyrektywa-przeciw-unikaniu-opodatkowania-budzi-obawy-przedsiebiorcow

 

 

 

 

 

Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie belgijskiej spółki New Valmar, który daje podstawy do uznania za niezgodne z prawem unijnym niektórych przepisów ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej. Sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi w świetle podejście Trybunału są m.in. art. 87 ust. 2 ustawy o VAT zabraniający dokonywania zwrotów VAT na rachunki bankowe inne niż polskie, art. 82 § 1b ordynacji podatkowej, który przewiduje obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w schemacie jednolitego pliku kontrolnego i art. 193a Ordynacji podatkowej, który nakazuje przedstawiać w tej samej formie (na żądanie organu) pełne księgi oraz wszystkie operacje na rachunkach bankowych.

 

 

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wyrok-tsue-wskazuje-na-niezgodnosc-polskich-przepisow-podatkowych-z-prawem-unijnym

W ostatnim czasie na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint. Motywem przewodnim wywiadu była opublikowana niedawno w Dzienniku Urzędowym UE tzw. dyrektywa voucherowa (Dyrektywa 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r.), która ma na celu ujednolicenie zasad opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary i usługi. Przepisy wspomnianej dyrektywy wprowadzają m.in. podział na bony jednego przeznaczenia (SPV) oraz bony różnego przeznaczenia (MPV) wraz z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi wydania poszczególnych rodzajów bonów. Konieczność implementacji postanowień dyrektywy wymusi w przyszłości na ustawodawcy polskim dokonanie niezbędnych zmian w ustawie o VAT.

 

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ue-dyrektywa-voucherowa-ujednolici-opodatkowanie-vat-bonow-na-towary-lub-uslugi.

W drugiej połowie lipca uruchomione zostaną kolejne tury konkursów zainicjowanych w 2015 r. przeznaczonych dla firm z sektora MŚP. Konkursy te, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, dotyczyć będą:

 • Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (nabór od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.)
 • Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (od 28 lipca do 30 września 2016 r.).

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 12 626 73 10).

Regulacje zmieniające finalne zasady przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego organom podatkowym zostały podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, duzi przedsiębiorcy będą musieli przekazywać rejestr VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (xml) do władz skarbowych co miesiąc (pierwszy raz - za lipiec 2016 r.) bez wezwania. Średnich i małych przedsiębiorców obowiązek ten dotknie w 2017 r. (pierwszy raz - za styczeń 2017 r.). W praktyce oznacza to, że na dostosowanie systemów finansowo-księgowych i nakładek podatkowych zostaje bardzo mało czasu. Sprawę komplikują niejasno napisane przepisy. Czy fakt powiązania z grupą zagraniczną ma znaczenie dla kwalifikacji firmy jako średniego przedsiębiorcy? Czy podatnik ma obowiązek księgować od 1 lipca 2017 r. wszystkie faktury zakupowe w rozbiciu na poszczególne pozycje? Tego rodzaju pytania były bardzo często zadawane nam w ostatnim okresie.

 

Ta sama ustawa nowelizująca wprowadziła klauzulę przeciwdziałającą obejściu prawa podatkowego. Klauzula będzie miała zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy, czyli po 15 lipca br. Klauzula będzie mogła być zastosowana również do niektórych czynności dokonanych przed wejściem w życie nowelizacji (skutek retrospektywny). Niestety, jak pokazuje praktyka, niektóre wybory podatnika w zakresie sposobu kształtowania transakcji, mogą być traktowane przez urzędy skarbowe jak obchodzenie prawa. Przykładowo, wprowadzenie do łańcucha transakcji podmiotu zagranicznego, zarejestrowanego w Polsce na VAT, bez uzasadnienia gospodarczego, może być czynnikiem ryzyka. Warto wiedzieć, jakiego rodzaju czynności mogą być uznawane za obejście prawa w praktyce i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi zarzutami.

 

Dodatkowo, w ostatnim czasie zmieniają się gruntownie nie tylko przepisy, ale także interpretacje i orzecznictwo. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (np. w zakresie zasady terytorialności w podatku u źródła czy zaliczania zagranicznego VAT do przychodów), jak i PIT pracowników (np. w kwestii dopisywania do przychodów pracowniczych niektórych nieodpłatnych świadczeń czy noclegów przedstawicieli handlowych). Nie jest wolny od zmian także VAT, w którym obserwujemy zmasowaną ofensywę urzędów kontroli skarbowej, kwestionujących bardzo często VAT od zakupów towarów, w odniesieniu do których dostawca (a niekiedy podmiot znajdujący się wcześniej w łańcuchu, np. dostawca dostawcy) nie dochował swoich obowiązków w zakresie zadeklarowania i odprowadzenia należnego podatku VAT.

 

Aby wspomóc naszych Klientów w przygotowaniu się do wszystkich tych zmian i omówić aktualności podatkowe rzutujące na bezpieczeństwo podatkowe firmy, chcemy zaproponować Państwu przeprowadzenie spotkania szkoleniowego w siedzibie Spółki. W ramach realizowanej przez Taxpoint formy szkolenia uczestnicy będą mieli nie tylko możliwość szczegółowego zapoznania się z zakresem zmian, ale również przedyskutowania aspektów praktycznych związanych z ich implementacją oraz wpływem na działalność Spółki. W jego trakcie będzie możliwe zadawanie pytań i przedstawianie konkretnych przypadków z praktyki. Celem naszego szkolenia jest nie tylko przygotowanie do zmian, ale także rozwiązywanie bieżących wątpliwości lub problemów, spowodowanych niejasnym brzmieniem regulacji.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą szkoleniową, prosimy o kontakt telefoniczny
(12 626 73 10) albo e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". W ramach konkursu firmy z sektora MŚP prowadzące działalność we wskazanych poniżej branżach, mogą ubiegać się o dofinansowanie promocji swoich produktów na rynkach międzynarodowych (udział w targach, misjach zagranicznych, etc.).

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.

 

Branże, dla których zatwierdzono ww. konkurs:

 • polskie specjalności żywnościowe,
 • IT/ICT,
 • meblarska,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • kosmetyczna,
 • usług prozdrowotnych,
 • sprzęt medyczny.  

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

Od 4 kwietnia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Takie możliwości zapewnia kolejna tura ogłoszonego właśnie naboru na Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi:

 • 2 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze Polski poza województwem mazowieckim,
 • 5 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 12 626 73 10).

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs przeznaczony dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności. Konkurs realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

 

Nabór prowadzony będzie od 30 marca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu:

 • opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej, lub
 • wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej (w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę strategii/planu działalności międzynarodowej).

 

Maksymalna wartość dofinansowania  wynosi 200 tys. zł.

 

Maksymalny całkowity poziom wydatków kwalifikowanych wynosi 50%.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

Już od 1 marca br. przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Takie możliwości zapewnia specjalny instrument Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tj. działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wsparcie jest przeznaczone przede wszystkim dla projektów bazujących na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie, know-how i inną niezbędną infrastrukturę, która ma służyć prowadzeniu prac B+R.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Ponadto, w ramach konkursu przewidziano możliwość częściowego finansowania prac rozwojowych prowadzonych przez wspierane centra B+R.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W drugiej połowie lutego planowane jest ogłoszenie naboru przeznaczonego dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności (wejście na zagraniczne rynki). Konkurs realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

 

W ramach naboru wspierane będą projekty m.in. z zakresu:

 • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności,
 • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).