Co nowego?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa w ramach „Tarczy dla dużych firm”, do końca października b.r., PFR rozpatrzył wnioski o wsparcie o łącznej wartości 1,4 mld zł, z czego wypłacono 16,4 mln zł. Z 349 złożonych wniosków, rozpatrzono pozytywnie 37 wniosków, 82 wnioski odrzucono, a 192 wnioski - na dzień 30 października - pozostawały w trakcie rozpatrywania. Znaczna różnica pomiędzy wartością wszystkich złożonych wniosków a kwotą wypłaconego wsparcia wynika z faktu, że w stosunku do niektórych pozytywnie rozpatrzonych wniosków, PFR oczekuje na spełnienie warunków zawieszających lub na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o uruchomienie udzielonego finansowania.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PFR wytypował pierwsze 100 firm, które zostaną skontrolowane pod kątem zasadności skorzystania z tzw. tarczy finansowej. Kolejne cztery tysiące firm znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która jest tworzona przez PFR w oparciu o specjalny algorytm.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę ustalania prawidłowego roku podatkowego poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ostatnio pojawiąjącym się w interpretacjach podatkowych stanowiskiem fiskusa art. 15 ust. 4e ustawy o CIT definiujący dzień poniesienia kosztu ma zastosowanie wyłącznie do kosztów pośrednio związanych z przychodami. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Dla jakich rodzajów kosztów znaczenie ma dzień poniesienia” autorstwa Magdaleny Pancewicz – doświadczonego menedżera i doradcy podatkowego w Taxpoint. Autorka artykułu polemizuje ze wspomnianym stanowiskiem organów wskazując na brak jego oparcia w przepisach ustawy o CIT.

 

Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą przyporządkowywania kosztów do odpowiedniego roku podatkowego – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/311089993-Dla-jakich-rodzajow-kosztow-znaczenie-ma-dzien-poniesienia.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

 • Zasady ustalania właściwego roku podatkowego dla poniesionego kosztu,
 • Zastosowanie definicji dnia poniesienia kosztu do kosztów bezpośrednich i pośrednich,
 • Aktualne stanowisko fiskusa w przedmiotowej kwestii. 

4 listopada br. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanych zmian regulacji dotyczących faktur uproszczonych. Wszelkie uwagi i opinie w tym zakresie podatnicy mogą składać do 10 listopada 2020 r.

 

Proponowana zmiana ma na celu redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Ministerstwo planuje w związku z tym wprowadzenie dodatkowej, obowiązkowej informacji do faktur uproszczonych, aby za taką fakturę można było uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy tj. nazwę (imię i nazwisko) oraz adres.

 

Jak informuje Ministerstwo, wprowadzenie takich zmian spowoduje, że sprzedawca nie będzie zobowiązany do raportowania paragonów fiskalnych z NIP do 450 zł w JPK_VAT. Nabywca natomiast będzie musiał domagać się wydania pełnej faktury VAT lub faktury zbiorczej do takich paragonów.

28 października Sejm przyjął ustawę, która zakłada m.in. nowelizację ustawy o PIT. Jedna z istotniejszych zmian, która wynika z uchwalonej ustawy polega na wprowadzeniu limitu odliczenia dla tzw. ulgi abolicyjnej. 

 

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale dochody uzyskują za granicą i dochody te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce (na mocy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku tych podatników odliczeniu od podatku należnego w Polsce od dochodów zagranicznych podlega nie tylko kwota podatku zapłaconego za granicą, ale także dodatkowa kwota, dzięki czemu podatek należny od dochodów zagranicznych może zostać obniżony do zera.

 

Po znowelizowaniu ustawy ulga abolicyjna zostanie praktycznie zlikwidowana – dodatkowego odliczenia będzie można dokonać bowiem wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł.

Informujemy, że 26 października do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19 tzw. Tarcza branżowa – projekt czeka już na drugie czytanie. Tarcza branżowa dotyczyć będzie przedsiębiorstw działających w branżach, które zostały objęte obostrzeniami w czasie drugiej fali pandemii koronawirusa m.in. gastronomicznej, fitness, targowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Według rządowych prognoz koszt wsparcia wyniesie 1,8 mld zł.

 

Jaką pomoc oferuje rząd?

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., przy spełnieniu warunku odpowiedniego PKD i spadku obrotów;
 • jednorazowe świadczenie postojowe - świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł, przy spełnieniu warunków odpowiedniego PKD i spadku obrotów (dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia);
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.;
 • finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę nieściągalnych wierzytelności od kontrahenta zagranicznego. W czasie pandemii Covid-19 terminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów staje się coraz większym wyzwaniem, co może doprowadzić do utraty stabilności finansowej przedsiębiorstw oczekujących na płatność. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Brak płatności od kontrahenta zagranicznego i co dalej” autorstwa Macieja Miereckiego – radcy prawnego w Taxpoint. Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą nieterminowych płatności – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Firma/310259995-Brak-platnosci-od-kontrahenta-zagranicznego-i-co-dalej.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

 • zasady zaliczenia nieściągalnej wierzytelności lub jej odpisu aktualizacyjnego w koszty podatkowe,
 • katalog wymaganych dokumentów przy zaliczaniu wierzytelności odpisanej jako nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów,
 • procedura uprawdopodobnienia nieściągalności,
 • znaczenie prawa zagranicznego lub międzynarodowego przy weryfikacji wierzytelności.

20 października rozpoczęła się międzynarodowa konferencja MSI Global. Miastem organizacji tegorocznego wydarzenia jest Sydney – do którego, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną na świecie, uczestnicy mogli „przybyć” jedynie zdalnie. Na konferencji, jako firma członkowska MSI Global, jesteśmy i my – Taxpoint. Przez trzy dni mamy możliwość uczestnictwa w wykładach i szkoleniach on-line prowadzonych przez prelegentów MSI Global o tematyce podatkowej, prawnej, finansowo-księgowej czy zarządczej. Istotne tematy tegorocznej konferencji to skuteczniejsze wykorzystanie technologii w naszej pracy, jak również prawidłowe zarządzanie danymi, z którymi przyszło nam się mierzyć w związku z koniecznością pracy zdalnej.

 

 

8 października br. na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych, a dokładniej korekty cen transferowych. MF zachęca przy tym do wzięcia udziału w konsultacjach podatkowych odnośnie opublikowanego projektu, które potrwają do 6 listopada br.

 

Objaśnienia podatkowe, których projekt opublikowało MF mają wyjaśnić wątpliwości w zakresie stosowania przepisów reagujących warunki dokonywania korekty cen transferowych oraz momentu ujęcia takiej korekty w księgach podatkowych.

9 października br., weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747). Przywołana ustawa zmieniła zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej.

 

Nowa ustawa wprowadza do przepisów Tarczy Antykryzysowej regulację, zgodnie z którą bez wpływu na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pozostaje fakt obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, które zostały dokonane na podstawie Tarczy Antykryzysowej.

 

Przepis wprowadzający ww. nowe zasady wchodzi w życie z mocą wsteczną, tj. od dnia 31 marca 2020 r.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych. Podmioty te mają być wehikułem prawnym, pozwalającym polskim przedsiębiorcom w długim horyzoncie czasowym stworzyć zabezpieczenie majątku rodzinnego. Jednym z kluczowych zagadnień, przesądzających o atrakcyjności nowego rozwiązania prawnego dla przedsiębiorców rodzinnych, jest kwestia opodatkowania transferu majątku do fundacji, zysków fundacji i późniejszego transferu do jej beneficjentów. Projektowane przepisy mają wejść w życie od stycznia 2022 r.

 

Rozważane są następujące rozwiązania:

 • zwolnienie z opodatkowania wnoszenia wkładów do fundacji
 • opodatkowanie beneficjentów podatkiem od spadków i darowizn z uwzględnieniem zwolnień.