Co nowego?

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu zostały uchwalone ustawy nowelizujące tzw. ustawę tarczową (Dz. U. poz. 1842) zmieniające zasady dotyczące dopuszczalności świadczenia pracy przez pracowników w trakcie kwarantanny i izolacji. Takie rozwiązanie zakłada art. 4h i art. 4ha, które umożliwiają pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków zawodowych po obopólnej zgodzie stron stosunku pracy. Do tej pory przepisy nie określały takiej możliwości.

 

Praca podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

 • w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie;
 • nowe regulacje weszły w życie 5 grudnia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 nowelizacji tzw. ustawy anty-COVIDowej wprowadzono uproszczenie dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dotychczas ww. oświadczenie miał obowiązek podpisać cały zarząd spółki – obecnie nowelizacja pozwala na podpisanie oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji. Przepisy weszły w życie 1 grudnia br.

 

Uproszczenie w zakresie oświadczenia TP

 • oświadczenie TP może podpisać osoba uprawniona do reprezentacji w spółce;
 • oświadczenia TP nadal nie może podpisać pełnomocnik;
 • uproszczenie dotyczy także oświadczeń składanych do końca 2020 r. (dla transakcji realizowanych w 2019 r.).

Dwie nowelizacje: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – zostały podpisane przez prezydenta w dniu 28 listopada 2020 r.

 

Spośród zmian obu nowelizacji najszerzej komentowane są:

 • wprowadzenie możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT, którego istotą jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa oraz
 • opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT czego głównym celem, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

 

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że beneficjenci Tarczy Finansowej dla MŚP zobowiązani są dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub
 • potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia.

 

Zgodnie z treścią umowy subwencji finansowej zawartej przez beneficjenta Tarczy Finansowej dla MŚP z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.

 

Co ważne, w przypadku niedostarczenia dokumentów beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

W dzienniku ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

 

Informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wymienionych w rozporządzeniu kodów PKD jako przeważający rodzaj działalności (m.in. w branży gastronomicznej, rozrywkowej, fitness), przedłuża się terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy:  

 

 • do 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 • do 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 • do 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Informujemy, że 18 listopada został opublikowany projekt zmiany rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zakłada on zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Główne założenia to:

 

 • jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który będzie obsługiwał: podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki publiczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód lub obrót przekroczył kwotę 50 mln euro,
 • dziewiętnaście urzędów, w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy dla obszaru całego kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), które będą obsługiwać: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód bądź obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro,
 • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz wymienionych wyżej kategorii podatników i płatników – właściwy również dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

 

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym przez nas w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu webinariów Taxpoint Bistro. Tematem spotkania będzie: „Mix podatkowy czyli CIT estoński, podatek cukrowy oraz faktury uproszczone”. Odbędzie się ono w środę, tj. 18 listopada o godz. 12.00. 

 

Tym razem proponujemy Państwu następujące zagadnienia:

 • CIT estoński – czy warto,
 • podatek cukrowy – jak to jeść,
 • faktury uproszczone – kilka słów o zamieszaniu.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa w ramach „Tarczy dla dużych firm”, do końca października b.r., PFR rozpatrzył wnioski o wsparcie o łącznej wartości 1,4 mld zł, z czego wypłacono 16,4 mln zł. Z 349 złożonych wniosków, rozpatrzono pozytywnie 37 wniosków, 82 wnioski odrzucono, a 192 wnioski - na dzień 30 października - pozostawały w trakcie rozpatrywania. Znaczna różnica pomiędzy wartością wszystkich złożonych wniosków a kwotą wypłaconego wsparcia wynika z faktu, że w stosunku do niektórych pozytywnie rozpatrzonych wniosków, PFR oczekuje na spełnienie warunków zawieszających lub na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o uruchomienie udzielonego finansowania.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PFR wytypował pierwsze 100 firm, które zostaną skontrolowane pod kątem zasadności skorzystania z tzw. tarczy finansowej. Kolejne cztery tysiące firm znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która jest tworzona przez PFR w oparciu o specjalny algorytm.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę ustalania prawidłowego roku podatkowego poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ostatnio pojawiąjącym się w interpretacjach podatkowych stanowiskiem fiskusa art. 15 ust. 4e ustawy o CIT definiujący dzień poniesienia kosztu ma zastosowanie wyłącznie do kosztów pośrednio związanych z przychodami. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Dla jakich rodzajów kosztów znaczenie ma dzień poniesienia” autorstwa Magdaleny Pancewicz – doświadczonego menedżera i doradcy podatkowego w Taxpoint. Autorka artykułu polemizuje ze wspomnianym stanowiskiem organów wskazując na brak jego oparcia w przepisach ustawy o CIT.

 

Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą przyporządkowywania kosztów do odpowiedniego roku podatkowego – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/311089993-Dla-jakich-rodzajow-kosztow-znaczenie-ma-dzien-poniesienia.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

 • Zasady ustalania właściwego roku podatkowego dla poniesionego kosztu,
 • Zastosowanie definicji dnia poniesienia kosztu do kosztów bezpośrednich i pośrednich,
 • Aktualne stanowisko fiskusa w przedmiotowej kwestii. 

4 listopada br. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanych zmian regulacji dotyczących faktur uproszczonych. Wszelkie uwagi i opinie w tym zakresie podatnicy mogą składać do 10 listopada 2020 r.

 

Proponowana zmiana ma na celu redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Ministerstwo planuje w związku z tym wprowadzenie dodatkowej, obowiązkowej informacji do faktur uproszczonych, aby za taką fakturę można było uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy tj. nazwę (imię i nazwisko) oraz adres.

 

Jak informuje Ministerstwo, wprowadzenie takich zmian spowoduje, że sprzedawca nie będzie zobowiązany do raportowania paragonów fiskalnych z NIP do 450 zł w JPK_VAT. Nabywca natomiast będzie musiał domagać się wydania pełnej faktury VAT lub faktury zbiorczej do takich paragonów.