Co nowego?

Miło nam poinformować, że kolejny raz we współpracy z Comarch Doradcy Taxpoint będą uczestniczyli w webinarium podatkowym, które odbędzie się 26 stycznia br. Tym razem tematem prezentacji będą zmiany w przepisach 2021.

 

Podczas webinaru omówione zostaną:

 • najważniejsze nowelizacje w ustawie PIT i CIT
 • pakiet VAT SLIM - uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • zapisy Tarczy antykryzysowej 6.0
 • nowe przepisy kadrowo-płacowe
 • inne istotne dla przedsiębiorców zmiany (np. podatek cukrowy, skutki Brexitu).


Po szczegółowe informacje zapraszamy na poniższą stronę internetową:

 

https://webinary.comarch.pl/zmiany-w-przepisach-2021/

Uprzejmie informujemy, że w związku dużym zainteresowaniem konkursem „Szybka ścieżka” w minionym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiada ogłoszenie jego kolejnej edycji w I kwartale 2021. Nie będzie w nim ograniczeń tematycznych, a na dofinansowanie innowacyjnych projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców i naukowców przewidziano około 300 mln zł. Główne założenia konkursu:

 

 • dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych);
 • wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, przeznaczonego do wdrożenia w działalności gospodarczej;

planowana data naboru: 22.03.2021 - 04.05.2021.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Zakłada on utworzenie nowoczesnego e-urzędu skarbowego. Będzie to system teleinformatyczny zapewniający pakiet usług online, dedykowany dla podatników, płatników (czyli podmiotów odpowiedzialnych za pobranie i odprowadzenie podatku), pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. Nowe rozwiązanie umożliwi załatwianie spraw podatkowych on-line, głównie VAT, PIT i CIT, tj.:

 

 • wygodną, dwustronną komunikację z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 • składanie pism i dokumentów;
 • aktualizację informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach;
 • zapłatę podatku.

 

Nowe przepisy mają być przyjęte w I kwartale 2021 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe projekty rozporządzeń zakładające kolejne odroczenie do 30 czerwca 2021 r. poboru podatku u źródła według nowych zasad, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Przedłużenie terminu uzasadniane jest utrudnieniem prowadzenia prac legislacyjnych w związku z pandemią COVID-19.

 

Projektowane rozporządzenia:

 • w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

W dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 225), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 6.0.

 

Firmy, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wymienionych w ustawie kodów PKD jako przeważający rodzaj działalności (m.in. w branży gastronomicznej, fitness, rozrywkowej) mogą skorzystać z dodatkowych programów wsparcia w postaci m.in.:

 • dodatkowego świadczenia postojowego
 • świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości max. 2 000 zł miesięcznie na jednego pracownika (max. 3 miesiące)
 • jednorazowej dotacji w wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP za okres od 1 lipca do 30 września 2020 oraz od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.

 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje zawierają wskazówki w zakresie kwestii dotyczących m. in.:

 • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19;
 • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy;
 • informacji ujawnianych w związku z COVID-19 w sprawozdaniu z działalności.

Dokument skierowany jest do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych.

Pełen tekst rekomendacji jest dostępny pod wskazanym poniżej adresem www:

https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2#xd_co_f=MDIxNDhkYzQtNGViNS00MTA4LTlmNmQtMjgwNWE1ZTE1YTU0~ 

Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy, nakładające na płatników składek lub osoby fizyczna zlecające dzieło obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

 • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
 • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

30 listopada br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o CIT (poz. 2123) – dodano art. 27c, zgodnie z którym wybrani podatnicy mają obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. W odpowiedzi udzielonej na pytanie DGP Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż obowiązek opublikowania informacji dotyczy już 2020 roku co oznacza, że pierwsza publikacja ww. informacji musi nastąpić do końca 31 grudnia 2021 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).  

 

Publikowanie informacji o strategii podatkowej – najważniejsze zasady

 • elementy informacji o strategii podatkowej to: stosowane procesy i procedury dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,  dobrowolne formy współpracy z organami KAS, opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, informacje o wybranych transakcjach z podmiotami powiązanymi, wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych/ogólnych/WIS/WIA, restrukturyzacjach, rozliczeniach w rajach podatkowych;
 • miejsce publikacji: strona internetowa podatnika;
 • informacja do US: obowiązek przekazania drogą elektroniczną naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informacji o ww. adresie strony internetowej.

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu zostały uchwalone ustawy nowelizujące tzw. ustawę tarczową (Dz. U. poz. 1842) zmieniające zasady dotyczące dopuszczalności świadczenia pracy przez pracowników w trakcie kwarantanny i izolacji. Takie rozwiązanie zakłada art. 4h i art. 4ha, które umożliwiają pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków zawodowych po obopólnej zgodzie stron stosunku pracy. Do tej pory przepisy nie określały takiej możliwości.

 

Praca podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

 • w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie;
 • nowe regulacje weszły w życie 5 grudnia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 nowelizacji tzw. ustawy anty-COVIDowej wprowadzono uproszczenie dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dotychczas ww. oświadczenie miał obowiązek podpisać cały zarząd spółki – obecnie nowelizacja pozwala na podpisanie oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji. Przepisy weszły w życie 1 grudnia br.

 

Uproszczenie w zakresie oświadczenia TP

 • oświadczenie TP może podpisać osoba uprawniona do reprezentacji w spółce;
 • oświadczenia TP nadal nie może podpisać pełnomocnik;
 • uproszczenie dotyczy także oświadczeń składanych do końca 2020 r. (dla transakcji realizowanych w 2019 r.).