Co nowego?

Informujemy, że zgodnie z art. 9 nowelizacji tzw. ustawy anty-COVIDowej wprowadzono uproszczenie dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dotychczas ww. oświadczenie miał obowiązek podpisać cały zarząd spółki – obecnie nowelizacja pozwala na podpisanie oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji. Przepisy weszły w życie 1 grudnia br.

 

Uproszczenie w zakresie oświadczenia TP

 • oświadczenie TP może podpisać osoba uprawniona do reprezentacji w spółce;
 • oświadczenia TP nadal nie może podpisać pełnomocnik;
 • uproszczenie dotyczy także oświadczeń składanych do końca 2020 r. (dla transakcji realizowanych w 2019 r.).

Dwie nowelizacje: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – zostały podpisane przez prezydenta w dniu 28 listopada 2020 r.

 

Spośród zmian obu nowelizacji najszerzej komentowane są:

 • wprowadzenie możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT, którego istotą jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa oraz
 • opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT czego głównym celem, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

 

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że beneficjenci Tarczy Finansowej dla MŚP zobowiązani są dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub
 • potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia.

 

Zgodnie z treścią umowy subwencji finansowej zawartej przez beneficjenta Tarczy Finansowej dla MŚP z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.

 

Co ważne, w przypadku niedostarczenia dokumentów beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

W dzienniku ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

 

Informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wymienionych w rozporządzeniu kodów PKD jako przeważający rodzaj działalności (m.in. w branży gastronomicznej, rozrywkowej, fitness), przedłuża się terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy:  

 

 • do 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 • do 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 • do 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Informujemy, że 18 listopada został opublikowany projekt zmiany rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zakłada on zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Główne założenia to:

 

 • jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który będzie obsługiwał: podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki publiczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód lub obrót przekroczył kwotę 50 mln euro,
 • dziewiętnaście urzędów, w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy dla obszaru całego kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), które będą obsługiwać: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód bądź obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro,
 • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz wymienionych wyżej kategorii podatników i płatników – właściwy również dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

 

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym przez nas w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu webinariów Taxpoint Bistro. Tematem spotkania będzie: „Mix podatkowy czyli CIT estoński, podatek cukrowy oraz faktury uproszczone”. Odbędzie się ono w środę, tj. 18 listopada o godz. 12.00. 

 

Tym razem proponujemy Państwu następujące zagadnienia:

 • CIT estoński – czy warto,
 • podatek cukrowy – jak to jeść,
 • faktury uproszczone – kilka słów o zamieszaniu.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa w ramach „Tarczy dla dużych firm”, do końca października b.r., PFR rozpatrzył wnioski o wsparcie o łącznej wartości 1,4 mld zł, z czego wypłacono 16,4 mln zł. Z 349 złożonych wniosków, rozpatrzono pozytywnie 37 wniosków, 82 wnioski odrzucono, a 192 wnioski - na dzień 30 października - pozostawały w trakcie rozpatrywania. Znaczna różnica pomiędzy wartością wszystkich złożonych wniosków a kwotą wypłaconego wsparcia wynika z faktu, że w stosunku do niektórych pozytywnie rozpatrzonych wniosków, PFR oczekuje na spełnienie warunków zawieszających lub na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o uruchomienie udzielonego finansowania.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PFR wytypował pierwsze 100 firm, które zostaną skontrolowane pod kątem zasadności skorzystania z tzw. tarczy finansowej. Kolejne cztery tysiące firm znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która jest tworzona przez PFR w oparciu o specjalny algorytm.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę ustalania prawidłowego roku podatkowego poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ostatnio pojawiąjącym się w interpretacjach podatkowych stanowiskiem fiskusa art. 15 ust. 4e ustawy o CIT definiujący dzień poniesienia kosztu ma zastosowanie wyłącznie do kosztów pośrednio związanych z przychodami. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Dla jakich rodzajów kosztów znaczenie ma dzień poniesienia” autorstwa Magdaleny Pancewicz – doświadczonego menedżera i doradcy podatkowego w Taxpoint. Autorka artykułu polemizuje ze wspomnianym stanowiskiem organów wskazując na brak jego oparcia w przepisach ustawy o CIT.

 

Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą przyporządkowywania kosztów do odpowiedniego roku podatkowego – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/311089993-Dla-jakich-rodzajow-kosztow-znaczenie-ma-dzien-poniesienia.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

 • Zasady ustalania właściwego roku podatkowego dla poniesionego kosztu,
 • Zastosowanie definicji dnia poniesienia kosztu do kosztów bezpośrednich i pośrednich,
 • Aktualne stanowisko fiskusa w przedmiotowej kwestii. 

4 listopada br. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanych zmian regulacji dotyczących faktur uproszczonych. Wszelkie uwagi i opinie w tym zakresie podatnicy mogą składać do 10 listopada 2020 r.

 

Proponowana zmiana ma na celu redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Ministerstwo planuje w związku z tym wprowadzenie dodatkowej, obowiązkowej informacji do faktur uproszczonych, aby za taką fakturę można było uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy tj. nazwę (imię i nazwisko) oraz adres.

 

Jak informuje Ministerstwo, wprowadzenie takich zmian spowoduje, że sprzedawca nie będzie zobowiązany do raportowania paragonów fiskalnych z NIP do 450 zł w JPK_VAT. Nabywca natomiast będzie musiał domagać się wydania pełnej faktury VAT lub faktury zbiorczej do takich paragonów.

28 października Sejm przyjął ustawę, która zakłada m.in. nowelizację ustawy o PIT. Jedna z istotniejszych zmian, która wynika z uchwalonej ustawy polega na wprowadzeniu limitu odliczenia dla tzw. ulgi abolicyjnej. 

 

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale dochody uzyskują za granicą i dochody te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce (na mocy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku tych podatników odliczeniu od podatku należnego w Polsce od dochodów zagranicznych podlega nie tylko kwota podatku zapłaconego za granicą, ale także dodatkowa kwota, dzięki czemu podatek należny od dochodów zagranicznych może zostać obniżony do zera.

 

Po znowelizowaniu ustawy ulga abolicyjna zostanie praktycznie zlikwidowana – dodatkowego odliczenia będzie można dokonać bowiem wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł.