Co nowego?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje zawierają wskazówki w zakresie kwestii dotyczących m. in.:

 • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19;
 • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy;
 • informacji ujawnianych w związku z COVID-19 w sprawozdaniu z działalności.

Dokument skierowany jest do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych.

Pełen tekst rekomendacji jest dostępny pod wskazanym poniżej adresem www:

https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2#xd_co_f=MDIxNDhkYzQtNGViNS00MTA4LTlmNmQtMjgwNWE1ZTE1YTU0~ 

Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy, nakładające na płatników składek lub osoby fizyczna zlecające dzieło obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

 • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
 • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

30 listopada br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o CIT (poz. 2123) – dodano art. 27c, zgodnie z którym wybrani podatnicy mają obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. W odpowiedzi udzielonej na pytanie DGP Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż obowiązek opublikowania informacji dotyczy już 2020 roku co oznacza, że pierwsza publikacja ww. informacji musi nastąpić do końca 31 grudnia 2021 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).  

 

Publikowanie informacji o strategii podatkowej – najważniejsze zasady

 • elementy informacji o strategii podatkowej to: stosowane procesy i procedury dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,  dobrowolne formy współpracy z organami KAS, opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, informacje o wybranych transakcjach z podmiotami powiązanymi, wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych/ogólnych/WIS/WIA, restrukturyzacjach, rozliczeniach w rajach podatkowych;
 • miejsce publikacji: strona internetowa podatnika;
 • informacja do US: obowiązek przekazania drogą elektroniczną naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informacji o ww. adresie strony internetowej.

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu zostały uchwalone ustawy nowelizujące tzw. ustawę tarczową (Dz. U. poz. 1842) zmieniające zasady dotyczące dopuszczalności świadczenia pracy przez pracowników w trakcie kwarantanny i izolacji. Takie rozwiązanie zakłada art. 4h i art. 4ha, które umożliwiają pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków zawodowych po obopólnej zgodzie stron stosunku pracy. Do tej pory przepisy nie określały takiej możliwości.

 

Praca podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

 • w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie;
 • nowe regulacje weszły w życie 5 grudnia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 nowelizacji tzw. ustawy anty-COVIDowej wprowadzono uproszczenie dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dotychczas ww. oświadczenie miał obowiązek podpisać cały zarząd spółki – obecnie nowelizacja pozwala na podpisanie oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji. Przepisy weszły w życie 1 grudnia br.

 

Uproszczenie w zakresie oświadczenia TP

 • oświadczenie TP może podpisać osoba uprawniona do reprezentacji w spółce;
 • oświadczenia TP nadal nie może podpisać pełnomocnik;
 • uproszczenie dotyczy także oświadczeń składanych do końca 2020 r. (dla transakcji realizowanych w 2019 r.).

Dwie nowelizacje: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – zostały podpisane przez prezydenta w dniu 28 listopada 2020 r.

 

Spośród zmian obu nowelizacji najszerzej komentowane są:

 • wprowadzenie możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT, którego istotą jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa oraz
 • opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT czego głównym celem, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

 

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że beneficjenci Tarczy Finansowej dla MŚP zobowiązani są dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub
 • potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia.

 

Zgodnie z treścią umowy subwencji finansowej zawartej przez beneficjenta Tarczy Finansowej dla MŚP z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.

 

Co ważne, w przypadku niedostarczenia dokumentów beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

W dzienniku ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

 

Informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wymienionych w rozporządzeniu kodów PKD jako przeważający rodzaj działalności (m.in. w branży gastronomicznej, rozrywkowej, fitness), przedłuża się terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy:  

 

 • do 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 • do 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 • do 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Informujemy, że 18 listopada został opublikowany projekt zmiany rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zakłada on zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Główne założenia to:

 

 • jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który będzie obsługiwał: podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki publiczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód lub obrót przekroczył kwotę 50 mln euro,
 • dziewiętnaście urzędów, w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy dla obszaru całego kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), które będą obsługiwać: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód bądź obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro,
 • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz wymienionych wyżej kategorii podatników i płatników – właściwy również dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

 

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym przez nas w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu webinariów Taxpoint Bistro. Tematem spotkania będzie: „Mix podatkowy czyli CIT estoński, podatek cukrowy oraz faktury uproszczone”. Odbędzie się ono w środę, tj. 18 listopada o godz. 12.00. 

 

Tym razem proponujemy Państwu następujące zagadnienia:

 • CIT estoński – czy warto,
 • podatek cukrowy – jak to jeść,
 • faktury uproszczone – kilka słów o zamieszaniu.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.