Co nowego?

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę tych z Państwa, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji na zagrożenia wywołane kryzysem pandemicznym, które mogą mieć realny wpływ na prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Wypowiedź Anny Strzeleckiej, Partnera zajmującego się tematyką Pomocy Publicznej w firmie Taxpoint mogą Państwo przeczytać na portalu Rzeczpospolitej.

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307249965-Przepisy-o-ulgach-inwestycyjnych-a-kryzys-zwiazany-z-pandemia.html

 

Wprowadzone ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, zaostrzone w stosunku do dotychczasowych, przepisy dotyczące konsekwencji cofnięcia zezwolenia na działalność na terenie SSE lub decyzji o wsparciu mogą w dobie trudności w dotrzymaniu warunków dotyczących zatrudnienia spowodować ogromne problemy dla inwestorów korzystających obecnie ze strefowego zwolnienia podatkowego.

Za nami kolejne webinarium Taxpoint Bistro. Tym razem opowiadaliśmy słuchaczom o pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wynikającego z tzw. ustaw tarczowych. Zapraszamy na następne spotkania od 2 września.

 

W ramach spotkania omówione zostały następujące kluczowe kwestie dla beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej:

 

 1. Czy mamy do czynienia z pomocą publiczną?
 2. Jaki jest status przedsiębiorcy?
 3. Jakie są limity pomocy w ramach poszczególnych rodzajów wsparcia?
 4. Kumulacja pomocy publicznej – zasady.

 

Przypominamy, że mogą Państwo nabyć nagranie przeprowadzonego webinarium.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

W tym tygodniu, zwracamy Państwa uwagę na ciekawy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 czerwca 2020 r. (I SA/Gl 1588/19). Przedmiotowy wyrok powinien zainteresować przedsiębiorców wykonujących prace B+R i dokonujących w związku z tym odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych (art. 18d ustawy o CIT).

 

WSA w Gliwicach wskazał w wyroku, że wysokość wynagrodzeń pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R stanowi koszt kwalifikowany w zakresie, w jakim wykonywane przez nich czynności, w tym nadzorcze, związane są bezpośrednio z działalnością B+R. Z uzasadnienia przedstawionego przez WSA w Gliwicach wynika bowiem w szczególności, że czynności tej grupy pracowników są nieodzownym elementem prac B+R. W związku z tym nie można uznać, iż sprowadzają one się one do działań "pośrednio" związanych z działalnością B+R. Oczywiście prace wykonywane przez tę kadrę muszą realizować znamiona prac rozwojowych.

6 lipca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, dalej: ustawa COVID-19). Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, które zostały zawarte w rozporządzeniu.

 

- szczegółowa regulacja przebiegu procesu weryfikacji tzw. tymczasowego profilu zaufanego

 

- wprowadzenie elektronicznego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego

 

- ułatwienie w zakresie uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego

I znów mieliśmy przyjemność poprowadzić dla Państwa szkolenie w ramach Taxpoint Bistro. Tym razem prezentowaliśmy nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym instruowaliśmy jak wypełnić informację o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz jak prawidłowo złożyć oświadczenie zarządu według nowych zasad. Zwracamy Państwa uwagę, że o ile termin na wywiązanie się z tych obowiązków wydłużono zasadniczo do 31 grudnia 2020 r., to wypełnienie formularza TPR-C wymaga nierzadko pozyskania danych finansowych od zagranicznych kontrahentów, co może być czasochłonnym procesem.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym webinarium odbywającym się co dwa tygodnie w środy od 12.00 do 13.00, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Mogą Państwo uczestniczyć w webinarium bezpłatnie lub zakupić nagranie ze szkolenia. Następne szkolenie odbędzie 22 lipca i będzie dotyczyć praktycznych aspektów związanych z korzystaniem z pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wynikającego z tzw. ustaw tarczowych. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że pomoc publiczna i zasady korzystania z niej to obecnie coraz gorętszy temat.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

6 lipca na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji (UOKIK) pojawił się komunikat dotyczący wszczęcia pierwszych postępowań administracyjnych w sprawie zatorów płatniczych. Z opublikowanej informacji wynika, że Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec 51 podmiotów działających m. in. w branży logistycznej, odzieżowej oraz produkcji sprzętu AGD.

Kontrolowani przedsiębiorcy zostali wytypowani w oparciu o dane przekazane UOKiK przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Po przeprowadzeniu analizy blisko 1 mln transakcji handlowych z udziałem ok. 100 tys. przedsiębiorców urzędnicy UOKiK wytypowali grupę 51 podmiotów, które są podejrzewane o powodowanie największych zatorów płatniczych.

 

Zgodnie z regulacjami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przedsiębiorcy objęci postępowaniami są narażeni na sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Wymierzając karę organ uwzględnia wartości niespełnionych oraz spełnionych po terminie świadczeń pieniężnych oraz okresy ich przeterminowania. 

Zalecamy analizę stosowanych u Państwa terminów zapłaty w transakcjach handlowych pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

13 lipca upływa termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 

Termin ten miał pierwotnie upłynąć w dniu 13 kwietnia b.r., jednak z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 zadecydowano o jego odroczeniu. Przepisami Tarczy 1.0. przesunięto termin o 3 miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.

 

Przypominamy, że obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie do 13 lipca wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dotyczy on spółek handlowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przed dniem 13 października 2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki zarejestrowane po dniu 13 października 2019 r. są zobowiązane do zgłaszania danych swoich beneficjentów rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia założenia spółki.

 

Brak wypełnienia obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie może skutkować nałożeniem na spółkę administracyjnej kary pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Spółkom, które nie wywiązały się dotychczas z obowiązku zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych rekomendujemy złożenie zgłoszenia przed dniem 13 lipca. Dotychczasowe doświadczenie naszych doradców pokazuje, że systemy informatyczne Ministerstw Finansów i Sprawiedliwości nie wytrzymują dużego ruchu użytkowników, a takiego z pewnością należy się spodziewać w dniu 13 lipca.

Tarcza 4.0 wprowadziła szereg tymczasowych zmian w prawie pracy obowiązujących w okresie epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  

 • W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może zlecić pracę zdalną pracownikowi, jeżeli umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe pracownika pozwalają na taki rodzaj pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków pracy i materiałów pracownikom.
 • Pracodawca może, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

 

 • Pracodawca może - w przypadku wystąpienia określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń - w porozumieniu z organizacjami związkowymi, zawiesić  niektóre obowiązki dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy o charakterze socjalnym (m.in. wypłaty świadczeń urlopowych).

 

 • Ograniczona została wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (jeśli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń).

 

 • Wprowadzono możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w terminie 7-dniowym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

1 lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie podatku VAT wprowadzone na szczeblu unijnym w ramach pakietu Quick Fixes (systemu szybkich korekt). Wydane w związku ze zmianami w ustawie VAT rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wprowadza nowy wzór formularza VAT-UE. Zwracamy uwagę, że wzór deklaracji VAT-UE obowiązuje już od rozliczenia za czerwiec 2020.Jednocześnie niepokoi brak wzoru zawiadomienia dotyczącego prowadzenia takiego magazynu. Należy pamiętać, że na podatniku ciąży obowiązek złożenia takiego zawiadomienia w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów objętych procedurą call-off stock do magazynu w Polsce.

Najbardziej oczekiwaną zmianą, którą przyniosła Tarcza 4.0 jest możliwość wystąpienia przez pracodawców z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP także w przypadku, gdy pracownicy ci nie zostali objęci przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Najważniejsze warunki uzyskania dofinansowania:

 • spadek obrotów w związku z COVID-19 nie mniej niż o 15% / 25% (w zależności od przyjętego okresu porównawczego),
 • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • brak zagrożenia upadłością,
 • nieprzekroczenie przez pracowników objętych wnioskiem pułapu 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie 15 994,41 zł),
 • brak wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń.

Wynagrodzenia pracowników objętych wnioskiem podlegają dofinansowaniu do wysokości połowy kwoty wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Stwarza to możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie także przez tych przedsiębiorców, którzy odnotowali odpowiedni spadek obrotów w związku z COVID-19, ale nie mają możliwości modyfikacji warunków pracy i płacy (np. z uwagi na brak zgody pracowników / organizacji związkowych).