Autorzy tekstów
 • Magdalena Pancewicz
 • Katarzyna Mąkosa
 • Katarzyna Knapik
 • Waldemar Knap
 • Sebastian Maciaś
 • Marta Jamka
 • Martyna Glanowska
 • Mateusz Kolarzyk
 • Kamil Wilczewski
 • Daniel Szczepanik
 • Magdalena Wiktor
 • Bartłomiej Wróbel
 • Agnieszka Szostak
 • Marcin Radwan
 • Maria Strelczenko
 • Natalia Stanek
 • Aleksandra Wilkołek
 • Katarzyna Przewłocka
 • Magdalena Wolicka
 • Tomasz Guzik
 • Sylwia Ozimek
 • Łukasz Tarski
 • Anna Wamej-Stolc
CIT

Stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w kwestii rat leasingu 18.07.2024

Zdaniem organów podatkowych dotyczy to zarówno leasingu finansowego, jak i operacyjnego (interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., nr...
Magdalena Pancewicz, Katarzyna Mąkosa
CIT

JPK_KR_PD i JPK_ST 11.07.2024

Zakres informacji przesyłanych do organu obejmuje – poza modułami, które już dziś składają się na raportowanie na żądanie organu (zestawienie obrotów i sald oraz dziennik) –...
Katarzyna Knapik, Magdalena Pancewicz
CIT

Serwer komputerowy jako urządzenie przemysłowe – nowy wyrok NSA 06.06.2024

Jak dotąd NSA (dalej: „Sąd”) orzekał w tej materii dość jednolicie, uznając, że serwery wykorzystywane w celu przechowywaniu danych nie są urządzeniami przemysłowymi, chyba...
Waldemar Knap, Sebastian Maciaś
CIT

Dochody akcesoryjne w PSI/SSE 23.05.2024

Z rozstrzygnięć organów podatkowych płynie wniosek, że niektóre rodzaje dochodów akcesoryjnych mogą podlegać zwolnieniu. Niekiedy, w podobnych sprawach, Dyrektor Krajowej...
Katarzyna Knapik, Marta Jamka
CIT

Sposób ujmowania różnic kursowych w SSE / PSI 25.04.2024

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia strefowego (SSE) lub decyzji o wsparciu (PSI) ustawa o CIT przewiduje zwolnienie z...
Katarzyna Knapik, Martyna Glanowska
CIT

Interpretacja ogólna w zakresie ulgi B+R 14.03.2024

Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ponieważ wydatki te można...
Magdalena Pancewicz, Mateusz Kolarzyk
CIT

Ubezpieczenie OC pracowników i innych osób a koszty uzyskania przychodów 29.02.2024

Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub...
Waldemar Knap, Katarzyna Mąkosa
VAT CIT

CIT i VAT przy szkoleniach i imprezach okolicznościowych obejmujących współpracowników 15.02.2024

Niesie ona ze sobą wiele zalet dla obu stron. W niektórych przypadkach może jednak skutkować komplikacjami po stronie rozliczeń podatkowych w CIT i VAT, w szczególności w...
Kamil Wilczewski, Katarzyna Mąkosa
CIT

Koncepcja look-through w zakresie zwolnienia dywidend z podatku u źródła – dobre wieści dla podatników? 11.01.2024

Koncepcja look-through została wypracowana na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego. Ma odzwierciedlać faktyczny cel podatków dochodowych – w sytuacji, gdy jeden...
Magdalena Pancewicz, Mateusz Kolarzyk
CIT

Projekt rozporządzenia MF ws. raportowania ksiąg rachunkowych JPK_CIT 07.12.2023

Wymóg ten został wprowadzony w 2022 r. Początkowo miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., jednakże jego wejście w życie zostało już dwukrotnie odroczone.   Dla...
Daniel Szczepanik, Magdalena Wiktor
Prawo CIT

Reorganizacje transgraniczne i krajowe – najważniejsze zmiany w prawie handlowym i podatkowym 02.11.2023

Ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1705) stanowi implementację postanowień dyrektywy...
Daniel Szczepanik, Bartłomiej Wróbel
CIT

Projekt objaśnień podatkowych MF dot. ulgi na ekspansję (prowzrostowej) 12.10.2023

Wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ulga na ekspansję polega na odliczeniu kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio...
Daniel Szczepanik, Bartłomiej Wróbel
CIT

Projekt objaśnień podatkowych Ministra Finansów nt. przepisów o podatku u źródła w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela 05.10.2023

Poniżej skrótowo przedstawiamy najważniejsze tezy zawarte w projekcie, w którym odniesiono się do rozumienia klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner - BO)...
Katarzyna Knapik, Magdalena Pancewicz, Waldemar Knap
CIT Inne

Wypłata zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza a obowiązki płatnika po stronie spółki komandytowej 07.09.2023

Od 2021 r., wskutek objęcia spółki komandytowej podatkiem CIT, dochody wspólników stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych (analogicznie jak dywidendy ze spółek...
Katarzyna Knapik, Daniel Szczepanik
CIT Inne

Sprawozdanie o podatku dochodowym – nowe obowiązki raportowe 31.08.2023

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego obowiązku publikowania przez podatników na swoich stronach internetowych sprawozdania o podatku dochodowym, a także złożenia go do...
Katarzyna Knapik, Daniel Szczepanik
CIT

Należyta staranność na potrzeby WHT w świetle najnowszego orzecznictwa 17.08.2023

Zgodnie z ustawą o CIT płatnicy podatku u źródła są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania preferencyjnych zasad...
Waldemar Knap, Mateusz Kolarzyk
CIT

Nowa dyrektywa KE: elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej 13.07.2023

Procedury WHT są również są również nadal podatne na ryzyko oszustw podatkowych i nadużyć, co prowadzi do utraty dochodów przez państwa członkowskie. Stąd opracowanie...
Katarzyna Knapik, Bartłomiej Wróbel
CIT

Zwolnienie z opodatkowania dywidendy w kraju siedziby udziałowca a zwolnienie z podatku u źródła – niekorzystny wyrok WSA w Lublinie 22.06.2023

Chodzi o wyrok z 5 kwietnia 2023 r. (sygn. I SA/Lu 100/23), w którym sąd oceniał, czy organ podatkowy odmawiając wydania opinii o stosowaniu preferencji w odniesieniu do...
Waldemar Knap
CIT

NSA: Wypłaty z tytułu usług ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu WHT 27.04.2023

Tymczasem zdaniem sądów administracyjnych usług ubezpieczeniowych nie należy utożsamiać ze świadczeniami o charakterze podobnym do usług wymienionych w ww. przepisie, nie są...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
CIT

Weryfikacja statusu beneficjenta rzeczywistego przy wypłatach dywidendy 20.04.2023

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, płatnicy wypłacający dywidendę do zagranicznych udziałowców co do zasady zobowiązani są do pobrania podatku u źródła w wysokości...
Magdalena Pancewicz, Agnieszka Szostak
CIT

NSA: Wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach integracyjnych osób świadczących usługi w ramach tzw. B2B stanowią wydatki reprezentacyjne 12.01.2023

Spółka wnioskująca o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione...
Marcin Radwan, Marta Jamka
VAT CIT

Podatkowe rozliczenie świątecznych prezentów pracowniczych 22.12.2022

Zgodnie z ugruntowanym w ostatnich latach podejściem, nieodpłatne wydania stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
CIT

Nowelizacja ustawy o CIT - podsumowanie najważniejszych zmian 03.11.2022

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w zakresie podatku u źródła, cen transferowych, podatku minimalnego, podatku od przerzuconych dochodów jak również innych obszarów podatku...
Katarzyna Knapik, Natalia Stanek, Marta Jamka
CIT

Wydatki na budowanie dobrej atmosfery w firmie w kosztach podatkowych 06.10.2022

Świadczenia pozapłacowe były niedawno przedmiotem zapytania Spółki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwestii możliwości...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
CIT

Wymóg rzeczywistego właściciela a wypłata dywidendy 25.08.2022

W wyrokach tych potwierdzono, iż w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy z podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, płatnik nie miał obowiązku...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Sądy uznają prawo podatników do korygowania stawek amortyzacyjnych "wstecz" 18.08.2022

Sądy rozważając przedmiotowe zagadnienie odwoływały się przede wszystkim do argumentacji językowej. Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT podatnicy mogą obniżać podane w...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
CIT

Transakcje rajowe – co już widać w praktyce 02.06.2022

Obowiązek taki dotyczy zarówno transakcji zakupowych jak i sprzedażowych, przy czym wartość transakcji powinna przekraczać 100.000,00 zł.   Ponadto od 1 stycznia 2021 r. w...
Aleksandra Wilkołek, Maria Strelczenko
CIT

Zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy stanowi koszt podatkowy dla inwestora 12.05.2022

W praktyce chodzi o wynagrodzenie, które inwestor wypłaca podwykonawcy za wykonane przez niego prace z tytułu umowy zawartej z generalnym wykonawcą. Zgodnie z wypracowaną...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
CIT

Dyrektywa ATAD, czyli jakie obowiązki są związane ze strukturami hybrydowymi 31.03.2022

Celem analizowanych przepisów jest przede wszystkim zwalczanie: podwójnego odliczenia kosztów (double deduction), czyli sytuacji, w której ta sama płatność podlega...
Magdalena Wolicka, Marta Jamka
CIT

Składanie informacji CIT-ST – wątpliwości związane z wprowadzonymi zmianami 24.03.2022

Nowelizacja ta związana jest ze zmianą zasad finansowania samorządu terytorialnego wynikającą z ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw.   W...
Katarzyna Knapik
CIT

Ulga na robotyzację – wybrane problemy 17.03.2022

Trudności interpretacyjne są związane m.in. z ulgą na robotyzację. Przypomnijmy, że jest to ulga skierowana do przedsiębiorstw, które chcą usprawnić produkcję poprzez...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik
CIT

Zamknięcie 2021 roku - wydłużenie terminów na raportowanie 03.03.2022

Trzy miesiące więcej na CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe   Projektowane przepisy zakładają wydłużenie o trzy miesiące terminu na złożenie zeznania CIT-8 oraz wpłatę...
Katarzyna Knapik, Agnieszka Szostak
CIT

CIT-ST – tylko raz w roku 13.01.2022

CIT-ST to informacja podatnika sporządzana w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
CIT

Informacja o strategii podatkowej obowiązkowa dla szerszej grupy podatników? 16.12.2021

Przypomnijmy, że obowiązek podania do publicznej wiadomości tej informacji wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. i dotyczy podatników CIT, których przychody podatkowe...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Niestandardowy rok podatkowy a nowelizacja WHT 22.11.2021

Mechanizm ten, choć w nieco innym brzmieniu, miał wejść w życie już z początkiem 2019 r., ale mocą Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia...
Katarzyna Knapik, Natalia Stanek
CIT

Polska Spółka Holdingowa 10.11.2021

Cele, jakie postawił przed sobą ustawodawca, są następujące: zakumulowanie rodzimego kapitału, zachęcenie polskich biznesów znajdujących się w zagranicznych jurysdykcjach do...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik
CIT

Nowa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie 04.11.2021

Jednym z założeń wprowadzanych reform ma być szeroko pojęte wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej oraz naukowej. Ustawodawca postanowił w tym celu zastosować...
Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
CIT

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie 26.08.2021

W ramach obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R zwiększeniu ulec ma wysokość odpisów kosztów kwalifikowanych. Wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć od...
Sylwia Ozimek, Martyna Glanowska
CIT

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii wciąż aktualny 11.08.2021

Informację tę podatnicy powinni zamieścić na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Sukcesja uniwersalna a zwolnienie dywidend z opodatkowania u źródła 05.08.2021

Co do zasady, ze zwolnienia korzystają dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę lub zarząd w Polsce udziałowcom podlegającym w państwie członkowskim Unii...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
CIT

Opodatkowanie zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet zysku w spółce komandytowej 23.07.2021

Po zeszłorocznej nowelizacji, zyski osiągane przez wspólników SK są dla celów PIT/CIT rozliczane jako przychody z tyt. udziału w zyskach osób prawnych. W rezultacie...
Łukasz Tarski, Natalia Stanek
CIT

Jak wykazać darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 w formularzu CIT-8/O? 30.06.2021

Zgodnie z art. 38 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podstawę opodatkowania obniżyć można o...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
CIT

Obniżenie stawki amortyzacyjnej wstecz 24.06.2021

Spółka może zmienić stosowane stawki amortyzacyjne ze skutkiem od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego na podstawie decyzji, która może zostać podjęta w trakcie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
CIT

Nowy e-formularz CIT za 2020 r. 22.06.2021

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym nowy formularz, wersja nr 30 ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., chyba że zeznanie za rok 2020 zostało...
Magdalena Pancewicz
CIT

Rok obrotowy i podatkowy w spółce komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT 20.05.2021

Powyższa zmiana rodzi wiele prawnych implikacji, a na niektóre z nich nie zawsze znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi w przepisach. Jedną z tych wątpliwości jest określenie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
CIT

Interpretacja ogólna MF w sprawie faktoringu a aspekty strefowe 29.04.2021

Co ważne – w świetle interpretacji rozpoznanie zbycia wierzytelności jako odrębnej transakcji powinno występować tak w przypadku faktoringu pełnego (co jest zgodne ze...
Katarzyna Knapik, Łukasz Tarski
CIT

Wyrok TSUE w sprawie Lexel a art. 15e CIT – czy podatnicy mogą liczyć na zwrot nadpłaty? 25.03.2021

W analizowanym przypadku szwedzka spółka zawarła umowę pożyczki z francuską spółką powiązaną i z tego tytułu wypłacała jej odsetki. Szwedzkie organy podatkowe odmówiły...
Katarzyna Przewłocka
CIT

Limitowanie kosztów usług niematerialnych w SSE 25.03.2021

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2020 r. (sygn. II FSK 2568/19), do którego niedawno ukazało się...
Łukasz Tarski
CIT

Ulga na złe długi – CIT/WZ 26.02.2021

Zwracamy uwagę, iż w zeznaniach CIT-8 za 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do tej pory ww. ulga była wykazywana przez...
Magdalena Wolicka
CIT

Zeznanie roczne CIT-8: korekty cen transferowych 23.02.2021

Mimo iż terminy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych upływają kilka miesięcy po dacie złożenia zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, problematyki tej nie można...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc