Autorzy tekstów
 • Katarzyna Knapik
 • Natalia Stanek
 • Magdalena Wolicka
 • Tomasz Guzik
 • Aleksandra Wilkołek
 • Sylwia Ozimek
 • Martyna Glanowska
 • Maria Strelczenko
 • Łukasz Tarski
 • Katarzyna Przewłocka
 • Magdalena Pancewicz
 • Anna Wamej-Stolc
CIT

Niestandardowy rok podatkowy a nowelizacja WHT 22.11.2021

Mechanizm ten, choć w nieco innym brzmieniu, miał wejść w życie już z początkiem 2019 r., ale mocą Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia...
Katarzyna Knapik, Natalia Stanek
CIT

Polska Spółka Holdingowa 10.11.2021

Cele, jakie postawił przed sobą ustawodawca, są następujące: zakumulowanie rodzimego kapitału, zachęcenie polskich biznesów znajdujących się w zagranicznych jurysdykcjach do...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik
CIT

Nowa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie 04.11.2021

Jednym z założeń wprowadzanych reform ma być szeroko pojęte wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej oraz naukowej. Ustawodawca postanowił w tym celu zastosować...
Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
CIT

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie 26.08.2021

W ramach obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R zwiększeniu ulec ma wysokość odpisów kosztów kwalifikowanych. Wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć od...
Sylwia Ozimek, Martyna Glanowska
CIT

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii wciąż aktualny 11.08.2021

Informację tę podatnicy powinni zamieścić na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Sukcesja uniwersalna a zwolnienie dywidend z opodatkowania u źródła 05.08.2021

Co do zasady, ze zwolnienia korzystają dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę lub zarząd w Polsce udziałowcom podlegającym w państwie członkowskim Unii...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
CIT

Opodatkowanie zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet zysku w spółce komandytowej 23.07.2021

Po zeszłorocznej nowelizacji, zyski osiągane przez wspólników SK są dla celów PIT/CIT rozliczane jako przychody z tyt. udziału w zyskach osób prawnych. W rezultacie...
Łukasz Tarski, Natalia Stanek
CIT

Jak wykazać darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 w formularzu CIT-8/O? 30.06.2021

Zgodnie z art. 38 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podstawę opodatkowania obniżyć można o...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
CIT

Obniżenie stawki amortyzacyjnej wstecz 24.06.2021

Spółka może zmienić stosowane stawki amortyzacyjne ze skutkiem od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego na podstawie decyzji, która może zostać podjęta w trakcie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
CIT

Nowy e-formularz CIT za 2020 r. 22.06.2021

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym nowy formularz, wersja nr 30 ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., chyba że zeznanie za rok 2020 zostało...
Magdalena Pancewicz
CIT

Rok obrotowy i podatkowy w spółce komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT 20.05.2021

Powyższa zmiana rodzi wiele prawnych implikacji, a na niektóre z nich nie zawsze znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi w przepisach. Jedną z tych wątpliwości jest określenie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
CIT

Interpretacja ogólna MF w sprawie faktoringu a aspekty strefowe 29.04.2021

Co ważne – w świetle interpretacji rozpoznanie zbycia wierzytelności jako odrębnej transakcji powinno występować tak w przypadku faktoringu pełnego (co jest zgodne ze...
Katarzyna Knapik, Łukasz Tarski
CIT

Wyrok TSUE w sprawie Lexel a art. 15e CIT – czy podatnicy mogą liczyć na zwrot nadpłaty? 25.03.2021

W analizowanym przypadku szwedzka spółka zawarła umowę pożyczki z francuską spółką powiązaną i z tego tytułu wypłacała jej odsetki. Szwedzkie organy podatkowe odmówiły...
Katarzyna Przewłocka
CIT

Limitowanie kosztów usług niematerialnych w SSE 25.03.2021

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2020 r. (sygn. II FSK 2568/19), do którego niedawno ukazało się...
Łukasz Tarski
CIT

Ulga na złe długi – CIT/WZ 26.02.2021

Zwracamy uwagę, iż w zeznaniach CIT-8 za 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do tej pory ww. ulga była wykazywana przez...
Magdalena Wolicka
CIT

Zeznanie roczne CIT-8: korekty cen transferowych 23.02.2021

Mimo iż terminy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych upływają kilka miesięcy po dacie złożenia zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, problematyki tej nie można...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc