Autorzy tekstów
 • Marcin Radwan
 • Martyna Glanowska
 • Waldemar Knap
 • Patryk Dunajski
 • Grzegorz Białowąs
 • Maria Strelczenko
 • Aleksandra Wilkołek
 • Natalia Stanek
 • Sylwia Ozimek
 • Katarzyna Przewłocka
 • Liliana Krawczyk
 • Magdalena Wolicka
 • Aleksandra Dyrek-Orlando
 • Agnieszka Szostak
 • Łukasz Tarski
 • Tomasz Guzik
 • Maciej Mierecki
 • Magdalena Pancewicz
 • Katarzyna Knapik
 • Anna Wamej-Stolc
 • Kamil Wilczewski
 • Sabina Szczygieł
 • Władysław Varga
 • Magdalena Kubas
VAT

Transakcje łańcuchowe – zmiany od 1 października 2021 r. 23.09.2021

W kontekście zmian, kluczowe znaczenie ma art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
Inne

Interpretacja 590 – zalety i wady nowego porozumienia inwestycyjnego 16.09.2021

Wydawać je będzie nowoutworzone Centrum Obsługi Inwestora funkcjonujące bezpośrednio przy Ministerstwie Finansów. Choć zmiany mają za cel przede wszystkim zachęcenie...
Waldemar Knap, Patryk Dunajski
VAT

Nieodpłatne przekazanie pakietów kafeteryjnych a opodatkowanie VAT 09.09.2021

Zasadniczo, takie działania mają na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Powstaje zatem pytanie, czy nieodpłatne przekazanie usług w ramach pakietów...
Grzegorz Białowąs, Maria Strelczenko
Inne

Podpis zaufany – jak uniknąć problemów przy składaniu sprawozdania finansowego? 02.09.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r., powinno...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie 26.08.2021

W ramach obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R zwiększeniu ulec ma wysokość odpisów kosztów kwalifikowanych. Wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć od...
Sylwia Ozimek, Martyna Glanowska
TP

Polski Ład a ceny transferowe 19.08.2021

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany jakie czekają podatników w obszarze cen transferowych w przypadku, gdy proponowane rozwiązania wejdą w życie.   W projekcie pojawia...
Katarzyna Przewłocka, Liliana Krawczyk
CIT

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii wciąż aktualny 11.08.2021

Informację tę podatnicy powinni zamieścić na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Sukcesja uniwersalna a zwolnienie dywidend z opodatkowania u źródła 05.08.2021

Co do zasady, ze zwolnienia korzystają dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę lub zarząd w Polsce udziałowcom podlegającym w państwie członkowskim Unii...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Prawo

NSA: sąd może kontrolować zasadność wszczynania postępowań karnych skarbowych 29.07.2021

Orzeczenie to daje możliwość kontroli przez sądy administracyjne, czy nie doszło do pozornego zastosowania przepisu w celu wydłużenia czasu na działanie organu.   Na...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Agnieszka Szostak
CIT

Opodatkowanie zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet zysku w spółce komandytowej 23.07.2021

Po zeszłorocznej nowelizacji, zyski osiągane przez wspólników SK są dla celów PIT/CIT rozliczane jako przychody z tyt. udziału w zyskach osób prawnych. W rezultacie...
Łukasz Tarski, Natalia Stanek
VAT

Nabycie licencji wieloletniej od kontrahenta zagranicznego a skutki w VAT 15.07.2021

Z uwagi na różnorodność modeli udostępniania oprogramowania oraz sposobów rozliczenia warto jednak zwrócić uwagę na skutki podatkowe, które w zależności od przyjętych...
Łukasz Tarski, Tomasz Guzik
Prawo

Doręczenia elektroniczne – nadchodzące zmiany dla przedsiębiorców 08.07.2021

Z uwagi jednak na niedostateczny postęp testów nad systemami informatycznymi pierwotny termin okazał się nierealny do dotrzymania. Przesunięcie terminu pozwoli administracji...
Maciej Mierecki, Natalia Stanek
CIT

Jak wykazać darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 w formularzu CIT-8/O? 30.06.2021

Zgodnie z art. 38 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podstawę opodatkowania obniżyć można o...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
CIT

Obniżenie stawki amortyzacyjnej wstecz 24.06.2021

Spółka może zmienić stosowane stawki amortyzacyjne ze skutkiem od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego na podstawie decyzji, która może zostać podjęta w trakcie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
CIT

Nowy e-formularz CIT za 2020 r. 22.06.2021

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym nowy formularz, wersja nr 30 ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., chyba że zeznanie za rok 2020 zostało...
Magdalena Pancewicz
TP

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) składanych za 2020 r. 17.06.2021

W efekcie formularz TPR-C (bądź TPR-P w przypadku podatników PIT) składany za 2020 r. będzie w niektórych miejscach różnił się od tego sporządzanego za 2019 r.   Wśród...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc
VAT

Slim VAT 2 - podsumowanie planowanych zmian 10.06.2021

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach tej nowelizacji dotyczą następujących obszarów:   usunięcie przepisów uzależniających neutralny charakter transakcji zakupowych...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
Prawo

Kontrola trzeźwości pracowników w kodeksie pracy – projekt nowelizacji 02.06.2021

Nowelizacja ma na celu umożliwienie pracodawcom wprowadzenie prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
VAT

Zakup paliwa przy użyciu karty paliwowej na stacji partnerskiej koncernu paliwowego – czy przysługuje odliczenie VAT? 27.05.2021

16 lutego 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą prawidłowej kwalifikacji transakcji dokonywanych przy użyciu...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
Prawo

Praca zdalna w projekcie nowelizacji przepisów prawa pracy 24.05.2021

Obecnie, pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
CIT

Rok obrotowy i podatkowy w spółce komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT 20.05.2021

Powyższa zmiana rodzi wiele prawnych implikacji, a na niektóre z nich nie zawsze znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi w przepisach. Jedną z tych wątpliwości jest określenie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
VAT

VAT w branży gastronomicznej - kolejny zwrot akcji 13.05.2021

Dla wielu podatników kwestia ta (zwłaszcza historycznie) miała niebagatelne znaczenie – jeśli bowiem uznać taką sprzedaż za świadczenie usług restauracyjnych/cateringowych...
Władysław Varga, Łukasz Tarski
Prawo

Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych – planowane zmiany w sukcesji firm 06.05.2021

W projektowanej  ustawie przewidziano możliwość tworzenia fundacji rodzinnych, które będą miały zdolność prawną i będą swoistym wehikułem inwestycyjnym służącym do skupiania...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
CIT

Interpretacja ogólna MF w sprawie faktoringu a aspekty strefowe 29.04.2021

Co ważne – w świetle interpretacji rozpoznanie zbycia wierzytelności jako odrębnej transakcji powinno występować tak w przypadku faktoringu pełnego (co jest zgodne ze...
Katarzyna Knapik, Łukasz Tarski
VAT

Sankcja VAT – kolejne polskie przepisy zakwestionowane przez TSUE 26.04.2021

Jest to kolejna, trzecia już w ostatnim czasie sprawa, którą rozpatrywał TSUE i w której polskie przepisy zostały zakwestionowane (po regulacjach ograniczających prawo do...
Władysław Varga, Kamil Wilczewski
MDR

Jak wycofać zgłoszenie schematu podatkowego (MDR-1)? 22.04.2021

Przepisy podatkowe nie precyzują, jakie kroki podatnik powinien podjąć w sytuacji, kiedy chce wycofać dokonane zgłoszenia, brak jest też odpowiednich formularzy na stronie...
Katarzyna Przewłocka, Tomasz Guzik
Inne

Poniesienie kosztu w strefie - czy musi być wprowadzenie do ewidencji? 13.04.2021

Podatnicy realizujący nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu (wydanej na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) mogą korzystać z pomocy...
Magdalena Wolicka, Magdalena Kubas
VAT

JPK_V7 – pierwsze zmiany w raportowaniu z wykorzystaniem nowej struktury 12.04.2021

Najważniejsze planowane zmiany są następujące: oznaczenie MPP ma znaleźć zastosowanie do wykazywanych w ewidencji podatku należnego i naliczonego faktur faktycznie...
Władysław Varga, Kamil Wilczewski
VAT

Polskie przepisy wprowadzające 3-miesięczne ograniczenie neutralnego rozliczenia VAT od WNT są sprzeczne z Dyrektywą VAT – wyrok TSUE C-895/19 z 18 marca 2021 r. 25.03.2021

Omawiany wyrok jest rezultatem rozbieżności jaka zarysowała się w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych w związku z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r...
Marcin Radwan, Władysław Varga
TP

Wartość transakcji pożyczki to kapitał i odsetki - wyrok NSA (II FSK 2514/18) 25.03.2021

W sprawie z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka realizująca z podmiotami powiązanymi transakcje polegające na udzielaniu i otrzymywaniu pożyczek oraz na udzielaniu...
Katarzyna Knapik, Maciej Mierecki
VAT

Krajowy System e-Faktur 25.03.2021

Początkowo system KSeF ma działać na zasadzie dobrowolności, natomiast w późniejszym etapie (zgodnie z zapowiedziami MF - od 2022 r.) stanie się on rozwiązaniem obowiązkowym...
Władysław Varga, Łukasz Tarski
CIT

Wyrok TSUE w sprawie Lexel a art. 15e CIT – czy podatnicy mogą liczyć na zwrot nadpłaty? 25.03.2021

W analizowanym przypadku szwedzka spółka zawarła umowę pożyczki z francuską spółką powiązaną i z tego tytułu wypłacała jej odsetki. Szwedzkie organy podatkowe odmówiły...
Katarzyna Przewłocka
Inne

Odroczenie terminów podatkowych w związku z COVID-19 25.03.2021

Najważniejszym aktem prawnym regulującym przedmiotowe kwestie jest ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 860, dalej: Ustawa)...
Katarzyna Knapik
CIT

Limitowanie kosztów usług niematerialnych w SSE 25.03.2021

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2020 r. (sygn. II FSK 2568/19), do którego niedawno ukazało się...
Łukasz Tarski
CIT

Ulga na złe długi – CIT/WZ 26.02.2021

Zwracamy uwagę, iż w zeznaniach CIT-8 za 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do tej pory ww. ulga była wykazywana przez...
Magdalena Wolicka
Prawo

Wysokie kary nakładane przez Prezesa UODO 25.02.2021

Analiza kolejnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wskazuje, że organ coraz surowiej reaguje na naruszenia ochrony danych osobowych. Treść decyzji...
Aleksandra Dyrek-Orlando
CIT

Zeznanie roczne CIT-8: korekty cen transferowych 23.02.2021

Mimo iż terminy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych upływają kilka miesięcy po dacie złożenia zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, problematyki tej nie można...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc
VAT

Brexit – przedstawiciel podatkowy dla celów VAT w Polsce oraz transakcje z Irlandią Północną 16.02.2021

Począwszy od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami, podmioty gospodarcze z Wielkiej Brytanii prowadzące aktywność biznesową w Polsce i nieposiadające...
Marcin Radwan, Władysław Varga
Prawo

Obowiązki AML – nadchodzące zmiany 09.02.2021

W ubiegłym miesiącu Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyjęty projekt...
Aleksandra Dyrek-Orlando