Autorzy tekstów
 • Magdalena Pancewicz
 • Mateusz Kolarzyk
 • Grzegorz Białowąs
 • Magdalena Wiktor
 • Kamil Wilczewski
 • Martyna Glanowska
 • Katarzyna Przewłocka
 • Gabriela Wilczewska
 • Waldemar Knap
 • Katarzyna Mąkosa
 • Władysław Varga
 • Marta Jamka
 • Aleksandra Dyrek-Orlando
 • Daniel Szczepanik
 • Joanna Toruniewska
 • Katarzyna Knapik
 • Sabina Dudek
 • Julia Skóra
 • Patryk Dunajski
 • Joanna Gajewy
 • Bartłomiej Wróbel
 • Magdalena Kubas
 • Magdalena Wolicka
 • Maciej Mierecki
 • Katarzyna Sawicka
 • Agnieszka Szostak
 • Marcin Radwan
Inne

Objęcie pracowników i innych osób ubezpieczeniem OC – skutki na gruncie PIT 11.04.2024

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich...
Magdalena Pancewicz, Mateusz Kolarzyk
VAT

Odliczenie podatku naliczonego od wynajmu mieszkań dla pracowników 04.04.2024

Wydawać by się mogło, że spór został rozstrzygnięty, kiedy w minionym roku Naczelny Sąd Administracyjny dwukrotnie podważył stanowisko Dyrektora KIS[1], wskazując, że w...
Grzegorz Białowąs, Magdalena Wiktor
VAT

Faktura wystawiona poza KSeF a odliczenie VAT 28.03.2024

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące nowego terminu wejścia w życie przepisów o obowiązkowym KSeF oraz oficjalnych wyjaśnień...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
MDR

Ostatni dzwonek na złożenie informacji MDR-3 21.03.2024

Kto i kiedy składa informację MDR-3?   Informacja MDR-3 to tzw. informacja Korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego i jest składana za właściwy okres...
Katarzyna Przewłocka, Martyna Glanowska
CIT

Interpretacja ogólna w zakresie ulgi B+R 14.03.2024

Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ponieważ wydatki te można...
Magdalena Pancewicz, Mateusz Kolarzyk
VAT

Wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności pracownika za wystawianie pustych faktur 07.03.2024

Sprawa dotyczyła spółki, w odniesieniu do której w toku kontroli ustalono, że w jej imieniu wystawiane były faktury nieodzwierciedlające rzeczywistej sprzedaży towarów –...
Grzegorz Białowąs, Gabriela Wilczewska
CIT

Ubezpieczenie OC pracowników i innych osób a koszty uzyskania przychodów 29.02.2024

Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub...
Waldemar Knap, Katarzyna Mąkosa
VAT

Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT 22.02.2024

Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki (dalej: „Spółka”) dokonującej zakupów towarów u kontrahenta, który w wyniku kontroli został uznany za podmiot nieprowadzący rzeczywistej...
Władysław Varga, Grzegorz Białowąs, Marta Jamka
VAT CIT

CIT i VAT przy szkoleniach i imprezach okolicznościowych obejmujących współpracowników 15.02.2024

Niesie ona ze sobą wiele zalet dla obu stron. W niektórych przypadkach może jednak skutkować komplikacjami po stronie rozliczeń podatkowych w CIT i VAT, w szczególności w...
Kamil Wilczewski, Katarzyna Mąkosa
Inne

Fundacja rodzinna – podstawowe zagadnienia podatkowe 08.02.2024

Działalność gospodarcza – dopuszczalny zakres i opodatkowanie podatkiem dochodowym   Fundacja rodzinna może prowadzić następującą działalność gospodarczą:   zbywanie...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Daniel Szczepanik
Prawo

Dane osobowe trzeba chronić również na prywatnym komputerze pracownika 01.02.2024

Opracowują więc zasady pracy zdalnej, organizują szkolenia dla pracowników i odbierają od nich potwierdzenia zapoznania się z nowymi procedurami oraz zobowiązania do ich...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycyjnej w 2024 roku 25.01.2024

Jedną z głównych zmian w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej jest przedłużenie minimalnego okresu obowiązywania decyzji o wsparciu o 2 lata w przypadkach, dla których...
Katarzyna Knapik, Sabina Dudek, Katarzyna Mąkosa
VAT

Zwolnienie samofakturowania transgranicznego z KSeF 18.01.2024

Zgodnie z tym projektem, transakcje realizowane przez polskich podatników i dokumentowane fakturami wystawianymi przez podmioty zagraniczne nieposiadające polskiego numeru...
Władysław Varga, Gabriela Wilczewska
CIT

Koncepcja look-through w zakresie zwolnienia dywidend z podatku u źródła – dobre wieści dla podatników? 11.01.2024

Koncepcja look-through została wypracowana na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego. Ma odzwierciedlać faktyczny cel podatków dochodowych – w sytuacji, gdy jeden...
Magdalena Pancewicz, Mateusz Kolarzyk
Inne

Łaska Skarbu Państwa na pstrym koniu jeździ, czyli zwierzęta okiem fiskusa 21.12.2023

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić każdy, kto ma wątpliwości co do zaistniałego u niego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który może...
Grzegorz Białowąs, Martyna Glanowska, Katarzyna Mąkosa
VAT

Uchwała NSA w sprawie formy wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT 14.12.2023

Dotychczasowo w podobnych sprawach kształtowały się trzy różne linie orzecznicze stwierdzające, że wykreślenie podatnika z tzw. białej listy:   jest czynnością...
Grzegorz Białowąs, Gabriela Wilczewska
CIT

Projekt rozporządzenia MF ws. raportowania ksiąg rachunkowych JPK_CIT 07.12.2023

Wymóg ten został wprowadzony w 2022 r. Początkowo miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., jednakże jego wejście w życie zostało już dwukrotnie odroczone.   Dla...
Daniel Szczepanik, Magdalena Wiktor
VAT

Rozporządzenie dotyczące raportowania VAT po wejściu w życie KSeF 30.11.2023

Wiązać się one będą niewątpliwie z koniecznością zmiany schemy, według której rozliczenie VAT jest składane. Do kluczowych zmian wprowadzanych w tym zakresie należy...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
TP

Nowy formularz TPR i projekt przedłużenia terminu 16.11.2023

Kluczową zmianą jest odejście od formatu interaktywnych formularzy PDF i wprowadzenie rozwiązania webowego pozwalającego na wypełnienie formularza online. W efekcie...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
VAT

Dokumentacja eksportu dla celów zastosowania 0% stawki VAT – najnowszy wyrok sądu 09.11.2023

Obecnie, mniej więcej od wiosny 2023 r., DKIS zmienił poprzednie, korzystne dla podatników podejście i powrócił do stanowiska, że tylko urzędowy, formalny dokument może...
Władysław Varga, Joanna Gajewy
Prawo CIT

Reorganizacje transgraniczne i krajowe – najważniejsze zmiany w prawie handlowym i podatkowym 02.11.2023

Ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1705) stanowi implementację postanowień dyrektywy...
Daniel Szczepanik, Bartłomiej Wróbel
TP

ORD-U vs TPR, czyli co właściwie należy raportować? 26.10.2023

Obowiązki złożenia ORD-U i TPR są ze sobą skorelowane nie tylko terminem złożenia oraz ich adresatem (w obu przypadkach jest nim obecnie naczelnik właściwego urzędu...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
VAT

Wydanie towarów wskutek oszustwa nie podlega opodatkowaniu VAT 19.10.2023

Sprawa dotyczyła polskiej spółki (dalej: „Spółka”), która zobowiązała się do zrealizowania czterech dostaw towarów na rzecz belgijskiego podmiotu, z którym nie pozostawała...
Grzegorz Białowąs, Martyna Glanowska
CIT

Projekt objaśnień podatkowych MF dot. ulgi na ekspansję (prowzrostowej) 12.10.2023

Wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ulga na ekspansję polega na odliczeniu kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio...
Daniel Szczepanik, Bartłomiej Wróbel
CIT

Projekt objaśnień podatkowych Ministra Finansów nt. przepisów o podatku u źródła w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela 05.10.2023

Poniżej skrótowo przedstawiamy najważniejsze tezy zawarte w projekcie, w którym odniesiono się do rozumienia klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner - BO)...
Katarzyna Knapik, Magdalena Pancewicz, Waldemar Knap
Prawo

Czy i kiedy zapomnimy o użytkowaniu wieczystym? 28.09.2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mają pozwolić na stopniowe zastępowanie prawa użytkowania wieczystego...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
TP

Kto ponosi odpowiedzialność za złożenie TPR? 21.09.2023

Dla podatników, których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych przypada na koniec października 2023 r., zaś...
Magdalena Kubas, Katarzyna Mąkosa
Prawo

Co oznacza przyjęcie EU-US Data Privacy Framework w praktyce? 14.09.2023

Po wielu miesiącach negocjacji z rządem Stanów Zjednoczonych Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
CIT Inne

Wypłata zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza a obowiązki płatnika po stronie spółki komandytowej 07.09.2023

Od 2021 r., wskutek objęcia spółki komandytowej podatkiem CIT, dochody wspólników stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych (analogicznie jak dywidendy ze spółek...
Katarzyna Knapik, Daniel Szczepanik
CIT Inne

Sprawozdanie o podatku dochodowym – nowe obowiązki raportowe 31.08.2023

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego obowiązku publikowania przez podatników na swoich stronach internetowych sprawozdania o podatku dochodowym, a także złożenia go do...
Katarzyna Knapik, Daniel Szczepanik
Inne

Obowiązki płatnika a udostępnianie pracownikom aut na preferencyjnych warunkach 24.08.2023

W przypadku częściowej odpłatności wynajmu takich samochodów nie znajdzie zastosowania przepis, który pozwala ustalać przychód pracownika jako różnicę pomiędzy kwotą...
Magdalena Pancewicz, Bartłomiej Wróbel
CIT

Należyta staranność na potrzeby WHT w świetle najnowszego orzecznictwa 17.08.2023

Zgodnie z ustawą o CIT płatnicy podatku u źródła są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania preferencyjnych zasad...
Waldemar Knap, Mateusz Kolarzyk
TP

Ceny transferowe a silne fluktuacje na rynku finansowym 10.08.2023

Aktualizacja analizy cen transferowych   Co do zasady obligatoryjnym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych jest analiza cen transferowych (analiza porównawcza...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
VAT

Nagła wolta fiskusa w podejściu do dokumentowania eksportu 03.08.2023

Po licznych przegranych sprawach przed NSA oraz biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE, Dyrektor KIS dał się w końcu przekonać do argumentów podatników i w połowie 2021 r...
Władysław Varga, Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
Prawo

Transgraniczna praca zdalna – co się zmieniło od 1 lipca? 27.07.2023

Ogólne zasady w zakresie podlegania  zabezpieczeniu społecznemu w przypadkach transgranicznych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Martyna Glanowska
TP

Dokumentacja cen transferowych – uproszczenia dla mikro i małych przedsiębiorców w praktyce 20.07.2023

Zgodnie z art. 11q ust. 3a pkt 1 i ust. 3b ustawy o CIT, w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym...
Magdalena Wolicka, Magdalena Kubas, Mateusz Kolarzyk
CIT

Nowa dyrektywa KE: elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej 13.07.2023

Procedury WHT są również są również nadal podatne na ryzyko oszustw podatkowych i nadużyć, co prowadzi do utraty dochodów przez państwa członkowskie. Stąd opracowanie...
Katarzyna Knapik, Bartłomiej Wróbel
Prawo

Koniec pandemii – zmiany dla pracodawców 06.07.2023

Oznacza to zmiany dla pracodawców. W okresie trwania pandemii uchwalono bowiem szereg regulacji prawnych zawieszających lub odraczających w czasie pewne obowiązki czy...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Maciej Mierecki
Inne

Wybrane konsekwencje podatkowe odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 29.06.2023

Schematy podatkowe (MDR)   Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
Daniel Szczepanik
CIT

Zwolnienie z opodatkowania dywidendy w kraju siedziby udziałowca a zwolnienie z podatku u źródła – niekorzystny wyrok WSA w Lublinie 22.06.2023

Chodzi o wyrok z 5 kwietnia 2023 r. (sygn. I SA/Lu 100/23), w którym sąd oceniał, czy organ podatkowy odmawiając wydania opinii o stosowaniu preferencji w odniesieniu do...
Waldemar Knap
Inne

Czy obowiązywanie interpretacji ogólnej faktycznie wyklucza wydawanie interpretacji indywidualnych? 15.06.2023

Podkreślić należy, że – choć interpretacja indywidualna nie zostanie w takim przypadku wydana – do przedstawionego problemu powinna znaleźć zastosowanie odpowiednia...
Katarzyna Przewłocka, Mateusz Kolarzyk
Prawo

Przekazywanie danych do USA wciąż na cenzurowanym – kolejna decyzja w sprawie Meta 07.06.2023

W konsekwencji DPC zobowiązała Meta UE do zawieszenia przepływu danych osobowych do jej spółki powiązanej w USA („Meta USA”). Meta UE ma również dostosować operacje...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
TP

TPR za 2022 r. – o czym warto wiedzieć już dziś. 01.06.2023

Choć termin na jej złożenie upływa dopiero z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (a więc dla większości podatników, których rok podatkowy jest...
Katarzyna Sawicka, Patryk Dunajski
VAT

KSeF – wybrane problemy praktyczne 25.05.2023

Przepisy trafiły już do Sejmu, a zakończenie całego procesu legislacyjnego planowane jest na trzeci kwartał 2023 r. Korzyści przedstawione przez rząd związane z tym...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
TP

Aktualizacja benchmarków – dlaczego o analizach warto pomyśleć już teraz 18.05.2023

W efekcie, to najlepszy czas na rozpoczęcie prac nad aktualizacją dokumentacji i analiz porównawczych, przede wszystkim ze względu na zbliżający się okres wakacyjny i...
Julia Skóra, Agnieszka Szostak
Inne

MF: Zaległe składki nie są przychodem pracownika 11.05.2023

Kwestia ta wywoływała do tej pory wiele wątpliwości płatników oraz podatników PIT, o których wyjaśnienie zwracano się w licznych wnioskach o interpretacje indywidualne. Co...
Marcin Radwan, Marta Jamka
Inne

PRACA ZDALNA W STREFIE 04.05.2023

W szczególności istnieje obawa, że zatrudnienie w formie pracy zdalnej lub hybrydowej traktowane będzie jako uchybienie warunkom zezwoleń na prowadzenie działalności...
Katarzyna Knapik, Sabina Dudek
CIT

NSA: Wypłaty z tytułu usług ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu WHT 27.04.2023

Tymczasem zdaniem sądów administracyjnych usług ubezpieczeniowych nie należy utożsamiać ze świadczeniami o charakterze podobnym do usług wymienionych w ww. przepisie, nie są...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
CIT

Weryfikacja statusu beneficjenta rzeczywistego przy wypłatach dywidendy 20.04.2023

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, płatnicy wypłacający dywidendę do zagranicznych udziałowców co do zasady zobowiązani są do pobrania podatku u źródła w wysokości...
Magdalena Pancewicz, Agnieszka Szostak
Inne

Nowe dotacje bezzwrotne na robotyzację i cyfryzację w dużych przedsiębiorstwach 13.04.2023

W ramach tego obszaru niebawem uruchomiony zostanie jeden z większych konkursów związany z robotyzacją i cyfryzacją w przedsiębiorstwach. Konkurs będzie przeznaczony dla...
Magdalena Wolicka, Sabina Dudek